Zarządzanie kapitałem (ICAAP)

Alior Bank zarządza kapitałem w sposób zapewniający bezpieczne a zarazem efektywne funkcjonowanie Banku.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania Bank określa w ramach apetytu na ryzyko odpowiednie poziomy pokrycia przez fundusze własne (jak i kapitał Tier 1) potencjalnej straty nieoczekiwanej z tytułu ryzyk istotnych wyznaczanych w ramach procesu ICAAP, a także ryzyk identyfikowanych w ramach procesu wyliczania kapitału regulacyjnego.

W ramach procesu ICAAP Bank dokonuje identyfikacji oraz oceny istotności wszystkich rodzajów ryzyk, na które jest narażony w związku z prowadzoną działalnością.

Ryzyka istotne na 31.12.2019 r.

Ryzyko kredytowe (w tym: niewypłacalności, koncentracji branżowej, koncentracji wobec Klienta, koncentracji w walucie)

Ryzyko
operacyjne

Ryzyko
płynności

Ryzyko stopy procentowej
w księdze bankowej

Ryzyko
rynkowe

Ryzyko
rynkowe

Ryzyko
rozliczenia/ dostawy

Ryzyko utraty
reputacji

Ryzyko
biznesowe

Ryzyko
kapitałowe

Ryzyko
braku zgodności

Na poszczególne ryzyka zidentyfikowane jako istotne Bank dokonuje oszacowania kapitału wewnętrznego przy zastosowaniu wewnętrznych modeli szacowania ryzyka. Kapitał wewnętrzny szacowany jest na następujące ryzyka:

  • ryzyko kredytowe w oparciu o metodę portfelowego VaR jako wartość 99,95 kwantyla rozkładu strat na portfelu kredytowym,
  • ryzyko operacyjne w oparciu o metodę AMA,
  • ryzyko płynności w oparciu o model luki płynności przy założeniu scenariusza skrajnego,
  • ryzyko rynkowe oraz stopy procentowej w księdze bankowej w oparciu o metodologię VaR,
  • ryzyko utraty reputacji w oparciu o model VaR rozkładu częstotliwości i wielkości strat,
  • ryzyko biznesowe w oparciu o wyniki testów warunków skrajnych,
  • ryzyko modeli w oparciu o wyniki testów warunków skrajnych.

Wyznaczony całkowity kapitał wewnętrzny, jak i wyliczony kapitał regulacyjny jest zabezpieczany wartością funduszy własnych (jak również Tier 1) przy uwzględnieniu odpowiednich buforów bezpieczeństwa.

Współczynniki kapitałowe Grupy Kapitałowej Banku

  31.12.2019 31.12.2018
  Współczynnik wypłacalności 31.12.2019 16,20% 31.12.2018 15,85%
  Współczynnik na kapitale Tier1 31.12.2019 13,48% 31.12.2018 12,81%
  Współczynnik pokrycia kapitału wewnętrznego przez kapitał dostępny 31.12.2019 2,37 31.12.2018 2,22

Mając na uwadze potrzebę zabezpieczania zrównoważonego wzrostu skali działalności Bank w 2019 r. rozbudowywał dostępną bazę kapitałową reinwestując całość wypracowanych zysków, a także intensywnie pracował nad optymalizacją wartości aktywów ważonych ryzykiem, wykorzystując w tym zakresie instrumenty przenoszące ryzyko portfela kredytów.

W szczególności, w zakresie ryzyka kredytowego Bank w dniu 7 czerwca 2019 r. uruchomił operacyjnie transakcję sekurytyzacji syntetycznej portfela kredytowego wobec klienta biznesowego z inwestorami Europejskim Funduszem Inwestycyjnym oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, jako kontrgwarantem. W wyniku tej transakcji wzrosły możliwości Banku w zakresie dalszego finansowania w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw.

Dzięki wsparciu EBI w ramach tzw. Planu Junckera, transakcja sekurytyzacji przyczyniła się także do uruchomienia w Grupie Alior Banku dodatkowych możliwości kredytowania w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw na korzystniejszych warunkach w postaci obniżonego oprocentowania.

Konstrukcja transakcji jest podzielona na trzy transze, tj. junior, mezzanine i senior, gdzie ryzyko transzy junior pozostaje w Alior Banku, natomiast ryzyko transz mezzanine oraz senior zostaje przeniesione na EFI i EBI.

Jest to pierwsza tego typu transakcja w Polsce przeprowadzana pod reżimem unijnego rozporządzenia CRR (Capital Requirements Regulation).