Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

W 2019 r. Bank i jego organy przestrzegały zasad ładu korporacyjnego, które określone zostały w „Dobrych Praktykach spółek notowanych na GPW 2016” („Dobre Praktyki”). Na mocy uchwały Rady Nadzorczej Banku z dnia 29 grudnia 2014 r. do stosowania przyjęte zostały również Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych opublikowane na stronie internetowej KNF: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/Zasady_ladu_korporacyjnego („Zasady ładu”), co potwierdzone zostało w uchwale nr 25/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 25 maja 2015 r. z zastrzeżeniem, iż w razie konfliktu pomiędzy Zasadami Komisji, a Dobrymi Praktykami, te ostatnie korzystają z pierwszeństwa stosowania.