Znaczące umowy oraz zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2019 r. Alior Bank S.A. nie posiadał:

  • zobowiązań w stosunku do banku centralnego,
  • znaczących umów pożyczek, poręczeń i gwarancji niedotyczących działalności operacyjnej, poza umową zlecenia o okresowe  udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych stanowiących ochronę kredytową nierzeczywistą oraz umowę ramową zlecenia o okresowe udzielanie kontrgwarancji zawarte 8 listopada 2017 r. z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń SA. oraz umowę z dnia 7 grudnia 2018 r. o objęciem sekurytyzacją syntetyczną portfela kredytów biznesowych do wartości 1,5 mld zł zawartą z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI) oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) jako kontrgwarantem, która szczegółowo opisana została w Rozdziale X w pkt Zarządzanie kapitałem (ICAAP).

W okresie sprawozdawczym Bank posiadał zobowiązania wynikające z emitowanych dłużnych papierów wartościowych, w tym w szczególności obligacji podporządkowanych i Bankowych Papierów Wartościowych oraz innych instrumentów finansowych.

W 2019 r. Bank nie zawierał ani nie wypowiadał umów kredytów i pożyczek poza normalnym zakresem działalności biznesowej Banku.

Poza normalnym zakresem działalności biznesowej podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Banku nie udzielały poręczeń kredytów lub gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, których wartość przekraczałaby 10% kapitałów własnych Banku.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. liczba udzielonych przez Alior Bank aktywnych gwarancji wynosiła 1 564, na łączną kwotę 841 999 tys. zł. Bank dba o zachowanie prawidłowej struktury czasowej wystawianych gwarancji. Gwarancje czynne, których termin zapadalności jest krótszy niż dwa lata (w liczbie 1 158) wynoszą 484 935 tys. zł.

W okresie sprawozdawczym w ramach Grupy Kapitałowej Alior Banku nie dokonano istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe.

11 kwietnia 2019 r. podpisano porozumienie w sprawie warunków transakcji pomiędzy Bankiem, Polskim Koncernem Naftowym Orlen Spółką Akcyjną („PKN Orlen”) oraz Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Spółką Akcyjną („PZU”), dotyczące RUCH S.A. w restrukturyzacji, co opisane zostało w Rozdziale VIII. Zdarzenia istotne dla działalności Grupy Kapitałowej Alior Bank S.A.

Bank nie posiada informacji o umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach akcji posiadanych przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy.

Alior Bank nie emitował papierów wartościowych, które dawałyby szczególne uprawnienia kontrolne wobec Banku. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. konsolidowane są w ramach Grupy Kapitałowej PZU SA. W skład Rady Nadzorczej Banku wchodzą przedstawiciele PZU SA.