Ryzyko modeli

Celem zarządzania ryzykiem modeli jest umożliwienie realizacji wytyczonych celów biznesowych przy akceptowalnym poziomie niepewności wynikającej ze stosowania modeli w działalności Banku. Bank dąży do jak najszerszego wykorzystania modeli w swoich procesach, osiągając automatyzację procesu podejmowania decyzji i minimalizując rolę czynnika ludzkiego. Bank kształtuje proces zarządzania ryzykiem modeli w sposób zapewniający osiągnięcie tego celu. W procesie zarządzania ryzykiem modeli oceniana jest zgodność poziomu ryzyka modeli z przyjętą tolerancją na ryzyko i podejmowane działania ograniczające ten poziom. Etapami procesu są: identyfikacja, pomiar, kontrola oraz raportowanie ryzyka modeli. Proces zarządzania ryzykiem modeli jest prowadzony na poziomie indywidualnych modeli oraz na poziomie portfela modeli.