Ryzyko walutowe

Ryzyko walutowe definiowane jest jako ryzyko wystąpienia straty spowodowanej zmianą kursów walutowych. Bank dodatkowo wyróżnia wpływ kursu walutowego na wyniki Banku w perspektywie długookresowej, na skutek przewalutowania przyszłych przychodów i kosztów walutowych po potencjalnie niekorzystnym kursie. Podstawowym celem zarządzania ryzykiem walutowym jest identyfikacja obszarów działalności Banku, które mogą być na nie narażone i podejmowanie przedsięwzięć maksymalnie ograniczających ewentualne straty z tego tytułu. Zarząd Banku określa profil ryzyka walutowego, który musi cechować się zgodnością z obowiązującym planem finansowym Banku.

W Alior Banku regularnie monitoruje się i raportuje:

Poziom miar ryzyka walutowego

Stopień wykorzystania wewnętrznych limitów i wartości progowych na ryzyko walutowe

Wyniki testów warunków skrajnych

Limity ryzyka walutowego ustalane są w taki sposób, aby ryzyko to pozostawało na ograniczonym poziomie.

Główne narzędzia zarządzania ryzykiem walutowym w Alior Banku to:

  • wewnętrzne procedury dotyczące zarządzania ryzykiem walutowym,
  • wewnętrzne modele i miary ryzyka walutowego,
  • limity i progi ostrzegawcze na ryzyko walutowe,
  • ograniczenia dopuszczalnych transakcji walutowych,
  • testy warunków skrajnych.

Pomiar i ocena ryzyka walutowego odbywają się poprzez ograniczenie pozycji walutowych zajmowanych przez Bank.

W pomiarze ryzyka walutowego Bank wykorzystuje miarę VaR i testy warunków skrajnych.

Miara VaR określa potencjalną wartość straty na utrzymywanych pozycjach walutowych związanych ze zmianami kursów walutowych, przy zachowaniu założonego poziomu ufności oraz okresu utrzymania pozycji. Do wyznaczenia VaR Bank stosuje metodę wariancji–kowariancji przy zachowaniu poziomu ufności równego 99%. Wielkość jest ustalana codziennie dla poszczególnych obszarów odpowiedzialnych za podejmowanie i zarządzanie ryzykiem, indywidualnie oraz łącznie.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. maksymalna strata na posiadanym przez Bank portfelu walutowym (zarządzanym w ramach księgi handlowej), wyznaczona w oparciu o VaR w horyzoncie czasowym 10 dni, mogła wynieść 436 tys. zł (154 tys. zł na 31 grudnia 2018 r.), przy zakładanym poziomie ufności 99%. (w tys. zł).

  31.12.2019 31.12.2018
  Horyzont [dni] 31.12.2019 10 31.12.2018 10
  VaR 31.12.2019 436 31.12.2018 154

W pomiarze narażenia Grupy Kapitałowej Alior Banku na ryzyko zmian kursów walutowych Bank przeprowadza testy warunków skrajnych. Poniżej przedstawiono wyniki testów warunków skrajnych badających wpływ zmian kursów walutowych w relacji do PLN o +/- 20%. (w tys. zł).

  31.12.2019 31.12.2018
  kursy +20% 31.12.2019 23 190 31.12.2018 -4 203
  kursy -20% 31.12.2019 -5 761 31.12.2018 10 716