Działalność skarbowa

Alior Bank prowadzi swoją działalność skarbową między innymi w następujących obszarach:

 • natychmiastowej wymiany walut (FX) oraz transakcji ograniczenia ryzyka kursu wymiany walut,
 • instrumentów stopy procentowej zapewniających klientom stabilizację kosztów finansowania,
 • transakcji ograniczających zmianę cen surowców,
 • zarządzania płynnością – poprzez sprzedaż produktów umożliwiających lokowanie nadwyżek środków finansowych,
 • zabezpieczania ryzyka płynności Alior Banku w ramach ustanowionych limitów i miar nadzorczych,
 • zarządzania ryzykiem walutowym oraz stopy procentowej Alior Banku poprzez transakcje na rynku międzybankowym,
 • zarządzania ryzykiem zmiany ceny towarów poprzez transakcje na rynkach towarowych,
 • zarządzania ryzykiem portfela opcji walutowych, w ramach ustanowionych limitów, poprzez zawieranie transakcji zabezpieczających i transakcji na opcjach na rynku
  międzybankowym,
 • działalność handlowa na portfelu obligacji skarbowych poprzez kupno i sprzedaż obligacji Skarbu Państwa,
 • rachunkowość zabezpieczeń tj. zabezpieczanie ryzyka stóp procentowych wynikającego z działalności bankowej poprzez zawieranie transakcji wymiany strumieni odsetkowych (IRS, OIS) w złotówkach i walutach obcych.

Nadwyżki płynnych środków Banku są inwestowane głównie w obligacje skarbowe i bony skarbowe denominowane w złotych i w walutach obcych oraz w dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez NBP z relatywnie krótkim terminem wykupu. Bank lokuje nadwyżki środków w ramach zarządzania płynnością.

Zasada nieangażowania się w transakcje instrumentami finansowymi z użyciem środków własnych będzie nadal strategicznym sposobem ochrony przed potencjalnym ryzykiem systemowym, gdy może wystąpić ograniczona płynność rynku. Zarząd zamierza zarządzać pozycją ryzyka rynkowego w taki sposób, aby zapewnić poziom kapitału Alior Banku na obecnym, bezpiecznym poziomie. Alior Bank był aktywnym uczestnikiem rynku międzybankowego. Dostarczał płynność w zakresie transakcji walutowych dla innych profesjonalnych podmiotów rynku co pozwoliło na utrzymanie dotychczasowej pozycji na międzybankowym rynku FX. Alior Bank pełnił rolę Dealera Rynku Pieniężnego NBP i uczestniczył w  przekazywaniu danych do wyznaczania kwotowań stawek referencyjnych POLONIA.

Platformy transakcyjne

W ramach działalności skarbowej Alior Bank sprzedaje produkty poprzez platformy transakcyjne, z których przychód z działalności księgowany jest odpowiednio w przychodach z działalności biznesowej lub detalicznej.

Alior Bank jest pierwszym bankiem w Europie Środkowej, który wdrożył własny system algotradingowy Quasar, na którym oparte zostały trzy
platformy walutowe – Autodealing, eFX Trader i Kantor Walutowy.

Autodealing to usługa dostępna zarówno dla klientów biznesowych, jak i indywidualnych bezpośrednio w bankowości internetowej. Platforma pozwala na zawieranie natychmiastowych oraz terminowych transakcji wymiany walut na korzystnych warunkach, a także umożliwia zakładanie wysokooprocentowanych lokat na dowolną liczbę dni, maksymalnie do 1 roku. Waluty dostępne w ramach usługi Autodealing to: PLN, EUR, USD, GBP, CHF oraz dostępne dla użytkowników bankowości BusinessPro dodatkowe: SEK, NOK, CZK. Z początkiem 2019 roku Autodealing został wdrożony do nowej Bankowości Internetowej AIB.

eFX Trader to dostępna z poziomu bankowości internetowej platforma przeznaczona dla najbardziej wymagających klientów biznesowych. Umożliwia zawieranie transakcji natychmiastowych, terminowych oraz zleceń z limitem ceny 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu dla blisko 70 par walutowych. Na platformie dostępne są również trzy rodzaje zleceń z limitem ceny, umożliwiające automatyczne zawarcie transakcji po wybranym przez klienta kursie. Platformę wyróżnia wysoka płynność oraz możliwość śledzenia przez klientów aktualnej sytuacji na rynku walutowym.

Kantor Walutowy to pierwszy bankowy kantor internetowy na polskim rynku. Platforma jest przeznaczona zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla firm i jest dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu po zalogowaniu na stronie www.kantor.aliorbank.pl. Kantor Walutowy Alior Banku umożliwia bezpieczną wymianę walut po atrakcyjnych kursach, a także bezpłatne przelewy krajowe i zagraniczne zakupionych na platformie środków.

W 2019 roku uatrakcyjniono ofertę wymiany o 9 nowych walut takich jak: lew bułgarski (BGN), peso meksykańskie (MXN), lej rumuński (RON), rand południowoafrykański (ZAR), baht tajski (THB), nowy szekel izraelski (ILS), dolar hongkoński (HKD), kuna chorwacka (HRK), lira turecka (TRY). W lipcu nastąpiło wdrożenie nowego Kantoru Walutowego, który zyskał nowy wygląd i został tak zaprojektowany, aby jego obsługa była jeszcze bardziej intuicyjna. Strony portalu są w pełni responsywne i dostosowują się do urządzeń z których korzystają Klienci. Serwis transakcyjny wzbogacił się również o nowe użyteczne funkcjonalności takie jak: przelewy na telefon lub email dla wszystkich walut, możliwość wysłania prośby o przelew czy też łatwego podziału wykonanej płatności pomiędzy znajomych np. za wspólną kolację lub wyjazd. We wrześniu została wdrożona wersja mobilna dla systemów iOS i Android, która od podstaw została zaprojektowana przez Zespoły Alior Banku dzięki czemu zapewniony został jej niezależny rozwój.

Kantor oferuje trzy rodzaje automatycznych zleceń walutowych, umożliwiających zawarcie transakcji po najkorzystniejszym kursie czy cyklicznie w określonym dniu każdego miesiąca. Dodatkowo, klienci indywidualni mogą zamówić wdrożoną do oferty w 2019 roku wielowalutową kartę umożliwiającą płatności w blisko 160 walutach w tym bezpośrednie płatności w 23 walutach dostępnych w Kantorze Walutowym.

Klienci indywidualni mogą bezpłatnie wpłacać i wypłacać środki w oddziałach Alior Banku oferujących obsługę w PLN, EUR, USD, GBP. Karty Kantoru Walutowego są w pełni wspierane przez Google Pay,Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, tym samym umożliwiając klientom płatności zbliżeniowe urządzaniami wspierającymi te systemy płatności. Klienci Kantoru Walutowego Alior Banku mogą za jego pośrednictwem zakupić ubezpieczenie turystyczne bezpośrednio w aplikacji internetowej oraz mobilnej. Klienci coraz częściej korzystają z Kantoru Walutowego za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Blisko 60% logowań pochodzi z aplikacji mobilnej i odpowiada za około 30% wszystkich zawartych transakcji. Również klienci biznesowi doceniają możliwości kantoru o czym świadczy ich rosnąca liczba aż o 30% wobec roku poprzedniego.

We wrześniu została w wdrożona dyrektywa PSD2 zarówno w kantorze w Polsce oraz w Rumunii. Natomiast w grudniu dla użytkowników karty wielowalutowej została udostępniona bezpłatnie usługa Flight Delay Pass. Usługa ta daje właścicielowi karty oraz osobie towarzyszącej możliwość skorzystania z saloników lotniskowych w przypadku opóźnienia samolotu o min. 120 minut. Jest to ekskluzywna usługa dostępna do tej pory za dodatkową opłatą lub zarezerwowana wyłącznie dla właścicieli prestiżowych kart płatniczych – od grudnia jest dostępna dla wszystkich posiadaczy karty wielowalutowej Kantoru Walutowego.

W 2019 r. Bank wdrożył szereg wymogów regulacyjnych w zakresie rynków finansowych i wytycznych nadzoru europejskiego i krajowego. Modyfikował procesy wewnętrzne pod kątem transparentności i działania w najlepszym interesie klientów.

Inwestycje kapitałowe

Inwestycje kapitałowe Grupy Kapitałowej Alior Banku przedstawia poniższa tabela. Wszystkie papiery wartościowe nabyte zostały ze środków własnych Banku:

 •  Akcje:
  • papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, przedstawiające prawo do kapitału, dopuszczone do obrotu na GPW w Warszawie oraz NYSE,
  • papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, przedstawiające prawo do kapitału, niedopuszczone do obrotu.
 • Obligacje: obligacje korporacyjne wyemitowane przez emitentów krajowych i zagranicznych.
 • Certyfikaty inwestycyjne: certyfikaty funduszu inwestycyjnego zamkniętego oraz jednostki funduszu inwestycyjnego otwartego.
  Stan na dzień 31.12.2019 Stan na dzień 31.12.2018
  Liczba Wartość rynkowa/nominał w zł Liczba Wartość rynkowa/nominał w zł
Akcje 602 475 117 902 554 483 49 933
Notowane 456 094 52 493 408 101 26 997
Nienotowane 146 381 65 409 146 382 22 935
Obligacje 877 988 106 437 914 903 164 388
Certyfikaty inwestycyjne 17 393 6 310 756 63