Działalność spółek należących do Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A.

Grupa Kapitałowa Alior Banku S.A. na dzień 31 grudnia 2019 r.

Corsham Sp. z o.o. posiada 20% udziałów w spółce PayPo Sp. z o.o.
20 grudnia 2019 r. Corsham Sp. z o.o. zawarł umowę, na mocy której nabył udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Autenti Sp. z o.o. Na koniec okresu sprawozdawczego oraz na dzień publikacji Raportu podwyższenie nie zostało zarejestrowane. Obie spółki nie podlegają konsolidacji.

W okresie sprawozdawczym nastąpiła zmiana struktury Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A.

  • 4 lutego 2019 r. Alior Bank S.A. zawarł z Blackstones Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holdings sp.k. umowę sprzedaży udziałów w Corsham Sp. z o.o., w wyniku czego nabył 100 udziałów spółki Corsham Sp. z o.o., stanowiących 100% kapitału zakładowego tej spółki,
  • 17 lipca 2019 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie wydał postanowienie o wykreśleniu z KRS spółki Centrum Obrotu Wierzytelnościami sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,
  • 23 października 2019 r. Alior Bank S.A. podpisał umowę spółki RBL_VC Sp. z o.o., która zarejestrowana została w KRS w dniu 7 listopada 2019 r.,