Podstawy naszej działalności

Pracownicy Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. zobowiązani są i do przestrzegania przepisów prawa, wytycznych regulatorów oraz obowiązujących w Banku regulaminów i procedur. Bank i jego pracownicy w swoim codziennym postępowaniu powinni kierować się również „Kodeksem Etyki Bankowej” („Zasadami Dobrej Praktyki Bankowej”) przyjętymi przez Związek Banków Polskich oraz wewnętrznym kodeksem etyki. Zarówno w Alior Banku S.A., jak i w Alior TFI S.A., obowiązują dobre praktyki spółek notowanych na GPW.

Etyka – Zasady postępowania

Etyka, Prostota, Zwinność oraz Zespołowość – to cztery wartości najważniejsze dla Alior Banku S.A. Określiliśmy je w przyjętej w 2017 roku nowej strategii biznesowej „Cyfrowego buntownika”, wyznaczającej działania Banku na lata 2017-2020.

Nasze wartości

Etyka

Postępujemy uczciwie w relacjach wewnętrznych i względem Klienta. Działamy zgodnie z prawem i wewnętrznymi regulacjami, dotrzymujemy słowa, realizujemy przyjęte zobowiązania, przeciwdziałamy jakimkolwiek formom dyskryminacji i nieuczciwości względem pracowników i Klientów. Promujemy kulturę wzajemnego szacunku i uczciwości względem pracowników i Klientów.

Prostota

Koncentrujemy się na tym, co faktycznie buduje wartość dla Klienta, promując proste i efektywne rozwiązania. Wypracowujemy rozwiązania zrozumiałe dla pracowników oraz Klientów. Promujemy takie podejście jako standard działania. Otwarcie się komunikujemy, zgłaszamy usprawnienia i uproszczenia istniejących procesów oraz promujemy rozwiązania technologiczne ułatwiające bieżące funkcjonowanie.

Zwinność

Szybko reagujemy na zmieniające się okoliczności i sprawnie wdrażamy potrzebne rozwiązania. Bank analizuje na bieżąco rynek, w tym trendy dotyczące rozwoju technologii w swoim obszarze działania, analizuje potrzeby Klienta i na tej podstawie planuje nowatorskie rozwiązania. W sytuacji zmian szybko wyszukuje potrzebne informacje i wprowadza niezbędne modyfikacje. Dokumentuje projekty i zadania, tak aby zapewnić ciągłość działania.

Zespołowość

Bierzemy odpowiedzialność za realizację celów Alior Banku oraz dostosowujemy swoje priorytety do strategii zespołu i organizacji. Działamy w myśl zasady: „gramy do jednej bramki”. Każdy z pracowników ma wpływ na realizację strategicznych celów Alior Banku oraz dostosowuje swoje priorytety do strategii zespołu i organizacji. Bank promuję współpracę oraz konsultuje rozwiązania ze wszystkimi zaangażowanymi stronami procesu (w ramach Banku i poza organizacją).

Alior Bank kontynuuje w 2019 roku wdrażanie modelu lidera rozumiejąc przez to lidera będącego ambasadorem wartości i postaw, który wyznacza angażujące i etyczne cele, daje autonomię, wspiera rozwój pracowników. Transformacyjny Lider Alior Banku to lider, który zapewnia realizację celów biznesowych w sposób etyczny poprzez budowanie zaangażowania pracowników oraz trwałych relacji z Klientami.

Etyka jest jedną z naszych podstawowych wartości określonych w Strategii Alior Banku na lata 2017- 2020. Na co dzień podejmujemy szereg działań i inicjatyw, które koncentrują się na umacnianiu świadomości i postaw pracowników w zakresie Compliance i etyki.

W organizacji funkcjonuje Kodeks etyki wdrożony w Alior Banku SA oraz spółkach: Alior Leasing Sp. z o.o., Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o., NCS Bancovo oraz Alior TFI S.A. Pozostałe spółki należące do Grupy kapitałowej Alior Banku S.A. zatrudniają pracowników zatrudnionych w Alior Bank S.A., którzy są zobowiązani do postępowania zgodnie z zasadami Kodeksu obowiązującego w Banku.

Kodeks etyki Alior Banku stanowi zbiór najważniejszych zasad postępowania związanych z działalnością Banku. Jest adresowany zarówno do naszych pracowników, jak i osób, za których pośrednictwem Bank wykonuje czynności bankowe. Dla pracowników Alior Banku kodeks to drogowskaz, który ułatwia podejmowanie uczciwych i zgodnych z prawem decyzji.

Kodeks etyki składa się z czterech części zawierających zasady postępowania wobec Klienta, wobec siebie nawzajem, wobec kontrahentów oraz wobec rynku i społeczności. Znajdują się w nim wskazówki dotyczące przestrzegania w pracy zasad profesjonalizmu i szacunku oraz kultury osobistej, a także zachowania otwartości na różnorodność i tolerancyjność. Ponadto pracownicy w dokumencie tym znajdą informacje zachęcające do dbałości o środowisko naturalne.

Dokładamy wszelkich starań, aby Kodeks etyki był filarem w naszej codziennej pracy, dlatego wszyscy pracownicy Banku uczestniczą w szkoleniach z zakresu szeroko rozumianej etyki. Pracownicy, którzy zasilają szeregi Alior Banku mają zapewnione szkolenie w ramach onboardingu, które zakończone jest testem wiedzy. Pozostali pracownicy cyklicznie korzystają ze szkoleń e-learningowych odświeżających wiedze z tematyki etyki. Etyczne zasady są również promowane w cyklicznie publikowanym Biuletynie Compliance.

W Alior Banku obowiązuje zakaz dyskryminacji. Bank kieruje się wysokimi standardami etycznymi w procesie rekrutacji pracowników, gdzie zasada braku dyskryminacji jest nadrzędna. Wymagania kompetencyjne oraz oczekiwana postawa kandydata na danym stanowisku są każdorazowo jasno i precyzyjnie formułowane w ogłoszeniu o pracę. Ogłoszenia są publikowane na ogólnodostępnych portalach tak, aby wszyscy potencjalni kandydaci mogli się z nimi zapoznać i aplikować. Kandydaci są oceniani według tych samych kryteriów, z uwzględnieniem kwalifikacji oraz postaw będących wyrazem promowanych przez Bank wartości. Decyzje o zatrudnieniu zawsze podejmowane są zespołowo o oparciu o przyjętą w tym zakresie procedurę.

Ogromną wagę przykładamy do właściwego zorganizowania systemu zgłaszania naruszeń – chcemy, aby pracownicy mogli łatwo i bez obaw przekazać informacje lub podzielić się wątpliwościami.

Alior Bank zapewnia swoim pracownikom możliwość skorzystania w tym celu z wielu kanałów komunikacji. Zgłoszenie może zostać dokonane ustnie, pisemnie lub mailem na specjalnie do tego dedykowane skrzynki mailowe, w tym również bezpośrednio do Członków Zarządu lub Rady Nadzorczej.

Przyjęty system zgłaszania naruszeń daje możliwość zachowania anonimowości. Bank bezwzględnie wyklucza stosowanie wobec pracownika, który w dobrej wierze dokonał zgłoszenia naruszenia, jakichkolwiek działań o charakterze represyjnym, dyskryminacyjnym lub innego rodzaju niesprawiedliwego traktowania. Ponadto w 2018 roku wprowadziliśmy Politykę środowiska pracy wolnego od niepożądanych zachowań w Alior Bank S.A. oraz Procedurę postępowania dotyczącą zgłaszania niepożądanych zachowań w Alior Bank S.A., w szczególności takich niepożądanych zachowań jak dyskryminacja, mobbing, molestowanie, molestowanie seksualne. Dla wszystkich pracowników zostało przygotowanie i udostępnione na platformie szkoleniowej szkolenie e-learningowe na temat niepożądanych zachowań w miejscu pracy.

W 2019 roku odnotowaliśmy 67 zgłoszeń dot. potencjalnych naruszeń etyki (m.in. złe traktowanie pracowników przez menadżerów, dyskryminacja, mobbing itd.). Wszystkie zgłoszenia zostały poddane wnikliwej analizie, w efekcie której 17 z nich uznano za zasadne. Wobec stwierdzonych naruszeń wydane zostały rekomendacje mające na celu usunięcie nieprawidłowości.

Zarządzanie ryzykiem nadużyć

Jednym z głównych elementów minimalizacji ryzyka braku zgodności jest zapewnienie przez Bank właściwego nadzoru nad zarządzaniem konfliktem interesów. W Grupie Alior Banku obszar ten jest regulowany przez zapisy Instrukcji Zarządzania Konfliktem Interesów.

Instrukcje w zakresie zarządzania konfliktem interesów obowiązują w pięciu największych spółkach Grupy Kapitałowej Alior Bank S.A. (Alior Bank S.A., Alior Leasing Sp. z o.o., Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. oraz Alior TFI S.A., NCS Bancovo). Pozostałe spółki zatrudniają pracowników zatrudnionych w Alior Bank S.A., którzy są zobowiązani do postępowania zgodnie z zasadami obowiązującymi w Banku.

W dokumencie tym pracownicy Grupy Alior Banku znajdą odpowiedzi na pytania, w jaki sposób definiuje się konflikt interesów oraz określa jego skutek potencjalny i rzeczywisty oraz w jaki sposób powinni postępować, aby uniknąć konfliktu interesów. Instrukcja reguluje tak istotne elementy jak np. zasady obsługi osób bliskich, przyjmowanie prezentów i zaproszeń oraz prowadzenie działalności zarobkowej przez pracowników poza Grupą. Dokument ten jasno określa również zasady dotyczące zależności służbowej pomiędzy osobami bliskimi, kładąc szczególny nacisk na eliminację ryzyka nepotyzmu.

W Alior Banku obowiązują ponadto Polityka Zgodności oraz Polityka Zapobiegania Przestępstwom. Polityka Zgodności określa sposób zapewniania przez Alior Bank przestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz standardów rynkowych poprzez funkcję kontroli oraz zarządzanie ryzykiem braku zgodności.

Bank dąży do przestrzegania przepisów prawa oraz reguł uczciwości i etyki biznesowej we wszystkich dziedzinach swojej działalności. Polityka Bezpieczeństwa określa podstawowe zasady funkcjonowania Systemu Bezpieczeństwa w Alior Bank S.A. oraz stanowi podstawę do opracowania polityk, szczegółowych wymagań, procesów i procedur bezpieczeństwa, jest dokumentem nadrzędnym wobec innych regulacji wewnętrznych Banku związanych z bezpieczeństwem takich jak Polityka Zapobiegania Przestępstwom, Polityka Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych, Polityka Ochrony Informacji i Danych Osobowych, Polityka Zabezpieczenia Fizycznego i Technicznego Obiektów Bankowych, Program Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu. Dokumenty te mają zastosowanie do wszystkich osób zatrudnionych w Banku, bez względu na podstawę zatrudnienia, jak również dotyczą, w określonym umowami zakresie, pracowników podmiotów zewnętrznych współpracujących z Bankiem.

Pracownicy Alior Banku S.A., Alior Leasing oraz Alior TFI S.A. zostali przeszkoleni z procedur zapobiegających nadużyciom, oraz zasad etycznego postepowania. Szkolenia w Alior Banku dotyczyły m.in. polityki bezpieczeństwa, jak i ryzyka braku zgodności, gdzie konflikt interesów był jednym z podejmowanych obszarów, podobnie jak tajemnica bankowa i polityka prezentowa. Szkolenia wprowadzono jako obowiązek dla wszystkich nowych osób pracujących w Alior Banku.

W 2019 roku pracownicy Banku zgłosili 268 przypadków przyjęcia korzyści – prezentów, zaproszeń na konferencje bądź szkolenie, biletów, upominków rzeczowych itp., które zostały zarejestrowane w specjalnie do tego przeznaczonym rejestrze. Zdecydowana większość zgłoszonych prezentów mieściła się w dopuszczalnym limicie 200 zł. W przypadkach prezentów przekraczających tę wartość, zwykle rozwiązaniem jest przeznaczenie takiego przedmiotu na cele charytatywne np. na rzecz domu dziecka. W przypadku zaproszeń na konferencje lub spotkania biznesowe wydawano zgody, jeżeli tematyka tych wydarzeń była powiązana z obowiązkami służbowymi.

W 2019 roku zidentyfikowano 171 przypadków potencjalnego konfliktu interesów 106 spraw zostało uznanych za rzeczywisty przypadek naruszenia obowiązujących zasad unikania konfliktu interesów. W efekcie stwierdzonych naruszeń zostały wydane rekomendacje na rzecz przywrócenia stanu pożądanego. W większości naruszenia dotyczyły obsługi osób bliskich oraz działalności potencjalnie konkurencyjnej.

Przeciwdziałanie łamaniu praw człowieka w łańcuch dostaw

Każdy podmiot przystępujący do udziału w postępowaniu ofertowym organizowanym przez Bank jest zobowiązany do złożenia specjalnego załącznika do oferty – Oświadczenia „Etyka Biznesu”, stanowiącego element oceny formalno-prawnej oferty. Podpisując się pod tym dokumentem oferent oświadcza, że w ramach prowadzonej działalności przestrzega przepisów obowiązującego prawa oraz zasad etycznego postępowania. Najważniejszymi elementami podpisywanego oświadczenia są:

Zakaz zatrudniania osób nieletnich

Zakaz dyskryminacji pracowników z jakichkolwiek powodów,

Stosowanie się do wymogów prawa w zakresie minimalnych wynagrodzeń oraz godzin pracy

Zapewnianie pracownikom bezpiecznych i zdrowych warunków pracy

Przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska i zakaz wywierania negatywnego wpływu na bezpośrednie sąsiedztwo

Przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów

Realizacja własnej polityki przestrzegania etyki zawodowej

W Banku funkcjonuje Polityka Zakupowa, której celem jest określanie głównych zasad i wytycznych dla procesu wyboru Dostawców w ramach zakupów realizowanych na potrzeby Alior Bank S.A. i spółek zależnych od Alior Banku. W celu dbania o bezpieczeństwo i poufność informacji do załączników koniecznych do wypełnienia przez Kontrahentów należą m.in. Umowa o zachowaniu poufności oraz Oświadczenie o braku powiązań. W 2019 roku dodatkowo polityka zakupowa została zaktualizowana o Politykę Antymobbingową.

W 2019 roku w spółkach zależnych od Alior Banku zostały wdrożone jednolite zasady prowadzenia postępowań zakupowych od 30 tys. zł, w ramach których zastosowanie ma Polityka Zakupowa Alior Banku S.A.
Dodatkowo w Alior Banku funkcjonuje Polityka Zarządzania Outsourcingiem i Usługami Wrażliwymi, Polityka zarządzania relacjami z dostawcami usług IT oraz Instrukcja prowadzenia Rejestru Umów, a także Zasady funkcjonowania Zespołu Kontroli Wydatków (ZKW).

Zarządzanie ryzykiem związanym z działalnością biznesową

Zarządzanie ryzykiem jest jednym z najważniejszych procesów wewnętrznych w Banku i Grupie Alior Banku Zarządzanie ryzykiem wspiera realizację strategii Banku i ma na celu zagwarantowanie odpowiedniego poziomu rentowności i bezpieczeństwa działalności biznesowej. Jednocześnie zapewniając odpowiedni poziom kontroli ryzyka oraz jego utrzymanie w ramach przyjętej tolerancji na ryzyko (apetyt na ryzyko) i przyjętego systemu limitów, w zmieniającym się otoczeniu makroekonomicznym i prawnym. Funkcjonujący w Banku system zarządzania ryzykiem oparty jest na trzech niezależnych liniach obrony.

Zarząd i Rada nadzorcza

Strategia biznesowa

Apetyt na ryzyko

Ryzyka istotne

 • Kredytowe
 • Rynkowe
 • Płynności
 • Operacyjne
 • Brak zgodności
 • Modeli Biznesowe
 • Utraty reputacji
 • Kapitałowe

Organizacja systemu zarządzania ryzykiem

I Linia obrony

Jednostki biznesowe

Działaniai decyzje podejmowane w ramach ustanowionych limitów na podstawie szczegółowych przepisów wewnętrznych, w ramach procesów posiadających wbudowane mechanizmy kontrolne.

II Linia obrony

Jednostki ryzyka / Kontrola finansowa / Bezpieczeństwo / Compliance

Pomiar, monitorowanie, kontrola i raportowanie istotnych dla Banku ryzyk oraz tworzenie przepisów wewnętrznych określających zasady, procesy i narzędzia zarządzania ryzykiem w prowadzonej działalności.

III Linia obrony

Audyt wewnętrzny

Niezależne audyty kluczowych elementów zarządzania ryzykiem, w tym mechanizmów i funkcji kontrolnych.

Regulacje wewnętrzne

Narzędzia i modele wspierające zarządzanie ryzykiem

Powyższe ramy wyznaczają standardy obowiązujące w sektorze bankowym oraz wytyczne zawarte w regulacjach i rekomendacjach nadzorczych.

Nadrzędnym celem prowadzonej w Banku polityki zarządzania ryzykiem jest zapewnienie odpowiednio wczesnego rozpoznania oraz adekwatnego zarządzania wszystkimi istotnymi ryzykami związanymi z działalnością Banku. Bank dąży do utrzymywania poziomu ryzyka w ramach przyjętego poziomu tolerancji w celu:

Ochrony wartości kapitału akcjonariuszy

Ochrony depozytów Klientów

Wsparcia Grupy Kapitałowej w prowadzeniu efektywnej działalności

Zarządzanie ryzykiem w Alior Banku realizowane jest w szczególności w oparciu o następujące zasady:

 • Bank zarządza wszystkimi rodzajami ryzyka zidentyfikowanymi w ramach swojej działalności,
 • Struktura organizacyjna oraz sposób przypisania funkcji do poszczególnych jednostek Banku zapewniają precyzyjny podział obowiązków oraz mitygują ryzyko powstawania konfliktu interesów,
 • Proces i metody zarządzania ryzykiem są adekwatne do skali działalności Banku oraz dostosowane do istotności, skali i złożoności danego ryzyka,
 • Proces zarządzania ryzykiem jest regularnie dostosowywany do nowych czynników i źródeł ryzyka oraz zmieniającego się otoczenia ekonomicznego i regulacyjnego,
 • Metody zarządzania ryzykiem są okresowo weryfikowane i walidowane,
 • Zarządzanie ryzykiem jest zintegrowane z procesami planistycznymi i kontrolingowymi,
 • Poziom ryzyka jest regularnie monitorowany i odnoszony do systemu limitów obowiązujących w Banku, a Zarząd i Rada Nadzorcza Banku otrzymują regularnie informacje na temat profilu i poziomu ryzyka.

System zarządzania ryzykiem ma charakter kompleksowy i jest zintegrowany z procesami operacyjnymi Banku. Podstawowe etapy procesu zarządzania ryzykiem stanowią:

IdentyfikacjaPomiar i ocenaKontrolaMonitorowanieRaportowanie

Proces zarządzania ryzykiem jest realizowany w Banku na podstawie w pełni sformalizowanych regulacji wewnętrznych.

Bank sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem podmiotów zależnych Grupy Kapitałowej Banku. Bank nadzoruje systemy zarządzania ryzykiem w tych podmiotach oraz uwzględnia poziom ryzyka działalności poszczególnych podmiotów w ramach systemu monitorowania i raportowania ryzyka na poziomie Grupy Kapitałowej Banku.

W ramach prowadzonej działalności Bank identyfikuje jako istotne następujące ryzyka: kredytowe, rynkowe (stopy procentowej w księdze bankowej, rynkowe w księdze handlowej), płynności, operacyjne, braku zgodności, modeli, biznesowe, utraty reputacji i kapitałowe. Spośród nich Bank uznaje jako główne: ryzyko kredytowe, ryzyko operacyjne, ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej, ryzyko rynkowe w księdze handlowej oraz ryzyko płynności. Z punktu widzenia wpływu na zagadnienia społeczne, pracownicze, środowiskowe, poszanowania człowieka oraz przeciwdziałania korupcji szczególne znaczenie mają ryzyko operacyjne i zgodności.

Wybrane ryzyka zarządzane przez Bank z uwzględnieniem czynników z zakresu zrównoważonego rozwoju (ESG – Environmental, Social, Governance)

RyzykokredytoweRyzykorynkoweRyzykopłynnościRyzykooperacyjneRyzykobraku zgodnościRyzykośrodowiskowe

Ryzyko kredytowe

Ryzyko kredytowe rozumiane jest jako ryzyko poniesienia straty w wyniku niewywiązania się Klienta z zobowiązań wobec Grupy Kapitałowej lub jako ryzyko spadku wartości ekonomicznej wierzytelności Grupy Kapitałowej w wyniku pogorszenia się zdolności Klienta do obsługi zobowiązań.

Celem zarządzania ryzykiem kredytowym jest ograniczenie strat na portfelu kredytowym oraz minimalizacja ryzyka wystąpienia ekspozycji kredytowych zagrożonych utratą wartości przy zachowaniu oczekiwanego poziomu dochodowości i wartości portfela kredytowego.

Zarządzanie ryzykiem kredytowym i utrzymywanie go na bezpiecznym, zdefiniowanym w apetycie na ryzyko poziomie ma fundamentalne znaczenie dla stabilnego działania i rozwoju Banku. Kontroli ryzyka kredytowego służą obowiązujące w Banku regulacje, w szczególności metodyki kredytowania i modele wyceny ryzyka dostosowane do segmentu Klienta, rodzaju produktu i transakcji, zasady ustanawiania i monitorowania prawnych zabezpieczeń kredytów oraz procesy monitoringu i windykacji należności. Dążymy do pełnej centralizacji i maksymalizacji automatyzacji procesów przy jednoczesnym wykorzystaniu dostępnych informacji zewnętrznych i wewnętrznych o Klientach.

W ramach minimalizacji poziomu ryzyka każdorazowo przy udzielaniu produktu kredytowego oceniamy wiarygodność oraz zdolność kredytową Klienta z uwzględnieniem m.in. szczegółowej analizy źródła spłaty, wiarygodność przyjmowanych zabezpieczeń.

 • ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej,
 • ryzyko rynkowe w księdze handlowej (ryzyko obejmujące w szczególności ryzyko stopy procentowej w księdze handlowej, ryzyko walutowe oraz ryzyko cen towarów).

Ryzyko stopy procentowej (w tym ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej) definiowane jest jako ryzyko negatywnego wpływu poziomu rynkowych stóp procentowych na bieżący wynik lub wartość bieżącą netto kapitałów Banku.

Ze względu na politykę ograniczania ryzyka w księdze handlowej Bank przywiązuje szczególną wagę do specyficznych aspektów ryzyka stopy procentowej związanych z księgą bankową, takich jak:

Ryzyko operacyjne

Ryzyko operacyjne to ryzyko powstania straty wynikającej z niedostosowania lub zawodności wewnętrznych procesów, ludzi i systemów lub zdarzeń zewnętrznych. Ryzyko operacyjne uwzględnia ryzyko prawne, a nie obejmuje ryzyka utraty reputacji i ryzyka biznesowego. Celem zarządzania ryzykiem operacyjnym jest utrzymanie ryzyka operacyjnego na poziomie bezpiecznym i adekwatnym w stosunku do działalności, celów, strategii i rozwoju Banku.

Alior Bank posiada sformalizowany system zarządzania ryzykiem operacyjnym, w ramach którego przeciwdziałamy wystąpieniu zdarzeń i incydentów operacyjnych oraz ograniczamy straty w przypadku materializacji ryzyka.

Monitorujemy ryzyko operacyjne na wszystkich poziomach organizacji.

Ryzyko rynkowe

Celem zarządzania ryzykiem rynkowym jest ograniczanie ewentualnych strat, z tytułu zmian czynników ryzyka rynkowego, do akceptowalnego poziomu poprzez odpowiednie kształtowanie struktury pozycji bilansowych i pozabilansowych.

W Alior Banku zidentyfikowane zostały następujące rodzaje ryzyka rynkowego podlegające zarządzaniu:

 • ryzyko niedopasowania terminów przeszacowania,
 • ryzyko bazowe, czyli wpływ nierównoległej zmiany różnych indeksów referencyjnych o zbliżonym terminie przeszacowania na wynik Banku,
 • ryzyko krzywej dochodowości,
 • ryzyko opcji Klienta.

Ryzyko walutowe zdefiniowane jest jako ryzyko wystąpienia straty spowodowanej zmianą kursów walutowych z tytułu utrzymywanych pozycji walutowych. Pomiar i ograniczanie ryzyka walutowego odbywają się poprzez monitorowanie i ograniczanie pozycji walutowych zajmowanych przez Bank.

Ryzyko cen towarów zdefiniowane jest jako ryzyko wystąpienia straty spowodowanej zmianami cen towarów. Przez towary rozumiane są dowolne materialne przedmioty handlu określone co do rodzaju i gatunku, których ilość może być wyrażona w fizycznych jednostkach miary. Pomiar i ograniczanie ryzyka towarowego odbywają się poprzez monitorowanie i ograniczanie pozycji towarowych w taki sposób, aby ryzyko to było dla Banku nieistotne.

Ryzyko płynności

Ryzyko płynności oznacza ryzyko niemożności zrealizowania, na dogodnych dla Banku warunkach i po rozsądnej cenie, zobowiązań płatniczych wynikających z pozycji bilansowych i pozabilansowych, które Bank posiada.
Celem zarządzania ryzykiem płynności jest zapewnienie środków finansowych niezbędnych do wywiązywania się z bieżących i przyszłych (również potencjalnych) zobowiązań, z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej działalności oraz potrzeb mogących się pojawić w wyniku zmiany warunków rynkowych lub makroekonomicznych. Pomiar i ocena ryzyka płynności dokonywana jest przy pomocy współczynników i powiązanych z nimi limitów płynnościowych.

Ryzyko braku zgodności

Ryzyko braku zgodności to ryzyko poniesienia sankcji prawnych, powstania strat finansowych bądź utraty reputacji wskutek niedostosowania się Banku, podmiotów działających w jego imieniu lub jego pracowników do przepisów prawa, wymogów organów nadzoru, regulacji wewnętrznych bądź przyjętych standardów postępowania i norm etycznych. Szczególnie istotne dla ryzyka braku zgodności są zagadnienia dotyczące m. in.: dostosowania do nowych regulacji, przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz tajemnicy bankowej, konfliktu interesów, ochrony informacji poufnej i przeciwdziałania manipulacjom rynkowym i właściwego traktowania pracowników.

Celem zarządzania ryzykiem braku zgodności jest obniżanie poziomu ryzyka i zapewnienie bezpiecznego poziomu funkcjonowania w dynamicznie zmieniającym się i wymagającym otoczeniu prawnym i rynkowym, bez negatywnych konsekwencji wynikających z naruszenia przepisów prawa, regulacji i standardów etycznych.

Ryzyko środowiskowe

Mierzymy ryzyko środowiskowe finansowanych przez nas Klientów i inwestycji jako odpowiedzialna społecznie instytucja finansowa. Dla Klientów, których łączne zaangażowanie (aktualne i wnioskowane) przekracza 1 mln zł, przeprowadzamy staranną ocenę ryzyka środowiskowego, w tym ryzyka społecznego.

Ryzyko środowiskowe określone jest jako ryzyko pogorszenia zdolności kredytowej Klienta w wyniku negatywnych skutków finansowych lub prawnych, spowodowanych prowadzoną lub podejmowaną przez Klienta działalnością gospodarczą lub proponowanym zabezpieczeniem kredytu, które ma, lub może mieć, istotny negatywny wpływ na środowisko naturalne lub społeczność.

Dla naszych pracowników opracowaliśmy Kartę oceny ryzyka środowiskowego, która umożliwia precyzyjne ustalenie poziomu ryzyka środowiskowego związanego z finansowaną przez Bank transakcją. Składane przez Klientów oświadczenia i dokumenty są starannie analizowane i weryfikowane. W szczególnych przypadkach sięgamy również do niezależnych, eksperckich opinii dotyczących poziomu ryzyka środowiskowego i społecznego danego przedsięwzięcia.

W Alior Banku funkcjonują regulacje określające podmioty działające w obszarach, w których finansowanie Bank się nie angażuje:

 • produkcja lub sprzedaż broni i uzbrojenie oraz pojazdów bojowych, statków lub okrętów wojskowych
 • działalność hazardowa
 • wytwarzanie energii atomowej lub paliw jądrowych
 • uprawa tytoniu, produkcja wyrobów tytoniowych, hurtowa sprzedaż nieprzetworzonego tytoniu
 • rybołóstwo w wodach morskich, w przypadku, gdy przedsiębiorstwo używa sieci dryfujących do połowu o długości przekraczającej 2,5 km,
 • destylowaniem, rektyfikowaniem i mieszaniem alkoholi
 • produkcją przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych, jeśli wykorzystują one substancje niszczące warstwę ozonową,
 • przybrzeżny transport morski towarów w przypadku, jeżeli działalność związana jest z przewożeniem ropy naftowej lub innych niebezpiecznych dla środowiska substancji za pomocą tankowców niespełniających wymagań Międzynarodowej Organizacji Morskiej,
 • transakcji o charakterze spekulacyjnym, z wyłączeniem limitów skarbowych zabezpieczonych kaucją,
 • przedsięwzięć mogących wygenerować wysokie ryzyko reputacyjne,
 • przedsiębiorstw działających niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego lub prawa kraju prowadzenia działalności lub nieposiadających koncesji, zezwoleń lub zgód lub uprawień, które są wymagane do prowadzenia danej działalności,
 • działalności mających negatywny wpływ na znajdujące się w sąsiedztwie obszary chronione na mocy prawa krajowego lub konwencji międzynarodowych, miejsc zainteresowania naukowego, siedlisk gatunków rzadkich/ zagrożonych, a także wpływających negatywnie na miejsca o znaczeniu kulturowym lub archeologicznym.

Alior Bank nie finansuje również działalności organizacji religijnych, partii politycznych, klubów sportowych ani przedsięwzięć łączących się ze szkodliwymi lub opartymi na wyzysku formami pracy przymusowej, pracą dzieci, bezpośrednią dyskryminacją lub praktykami, które uniemożliwiają pracownikom zgodne z prawem korzystanie z ich praw do zrzeszania się i rokowań zbiorowych.

W Banku funkcjonują liczne polityki dotyczące zarządzania ryzykiem. Są to min.: Polityka Zarządzania Ryzykiem Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w odniesieniu do podmiotów zależnych, Polityka zarządzania ryzykiem kredytowym w Alior Bank S.A., Polityka zarządzania ryzykiem koncentracji kredytowej, Polityka Zarządzania Ryzykiem Modeli, Polityka zarządzania ryzykiem operacyjnym w Alior Bank S.A., Polityka Zarządzania Kapitałem i Planowania Kapitałowego w Alior Bank S.A. W 2019 w banku wdrożona została Polityka Zarządzania Aktywami i Pasywami w Alior Bank S.A. na lata 2019-2021.