Czynniki mające wpływ na działalność Alior Banku w perspektywie kolejnego roku

Bank identyfikuje następujące czynniki, mogące mieć wpływ na wyniki finansowe Banku w perspektywie najbliższych miesięcy:

 • skala popytu zgłaszanego na usługi bankowe, a także zdolność
 • klientów Banku do terminowej spłaty zobowiązań finansowych zależy w dużym stopniu od ich kondycji finansowej. Poza sytuacją makroekonomiczną kraju, sytuacja ekonomiczna
 • wielu grup klientów zależy również od prowadzonej polityki gospodarczej. Zarówno spowolnienie tempa wzrostu polskiej gospodarki, jak i zmiana uregulowań prawnych funkcjonowania przedsiębiorstw, może mieć negatywny wpływ na sytuację finansową wybranych klientów Banku,
 • postępujące procesy konsolidacji i restrukturyzacji sektora bankowego,
 • rozwój oferty usług bankowych przez podmioty nieregulowane,
 • polityka Rady Polityki Pieniężnej w zakresie kształtowania się poziomu stóp procentowych,
 • zmiany regulacyjne.

Ponadto, Bank zauważa pewne trendy, które mogą stanowić zarówno szansę rozwojową, ale również te będące wyzwaniami w skali sektora.

Szanse

 • Utrzymujący się wzrost gospodarczy i wzrost zamożności społeczeństwa (a także aspiracji), zapewniający popyt na usługi finansowe (w tym kluczowe dla Alior Banku produkty kredytowe).
 • Wysokie zaufanie klientów do banków na tle innych graczy w sektorze finansowym (zwłaszcza FinTechów i firm technologicznych).
 • Zmiany regulacyjne związane z otwartą bankowością (PSD2) tworzące nowe możliwości dotarcia do klientów i rozwoju oferty dzięki większej łatwości integracji rozwiązań zewnętrznych.
 • Rozwój nowych technologii umożliwiających zwiększanie rentowności.
 • Rosnąca penetracja dostępu do Internetu, urządzeń mobilnych i – w konsekwencji – bankowości cyfrowej w Polsce.
 • Postępujące procesy konsolidacji i restrukturyzacji sektora bankowego.

Zagrożenia

 • Ryzyko nagłego pogorszenia koniunktury i sytuacji w gospodarce (krajowej i/lub globalnej), przekładające się m.in. na obniżenie jakości portfela kredytowego.
 • Pogorszenie sytuacji w sektorze bankowym w wyniku zmian regulacyjnych (zwłaszcza podwyższających koszty działalności i/lub ograniczających skalę przychodów), wstrząsów (np. upadłość instytucji) czy zwiększonych obciążeń (np. wpłatami na BFG).
 • Zaostrzenie konkurencji na rynku usług finansowych związane z: i) konsolidacją sektora bankowego, ii) rozwojem działalności nowych instytucji finansowych (FinTech), iii) perspektywą rozwoju usług finansowych przez globalne firmy technologiczne, a także iv) efektami wejścia w życie regulacji PSD2.
 • Ograniczona skłonność większości segmentów klientów do zmiany głównej relacji bankowej. Niska lojalność klientów z młodszych segmentów wiekowych.
 • Utrzymująca się presja płacowa, zwłaszcza w obszarze IT, utrudniająca utrzymanie zakładanych kosztów i ograniczenie rotacji pracowników.
 • Ryzyka związane z cyberbezpieczeństwem uczestników polskiego sektora bankowego, w tym skoordynowane działania.