Wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Alior Banku S.A. w 2019 r.

Wynagrodzenie Członków Zarządu Alior Banku S.A. wypłacone lub należne w 2019 r.

Świadczenia w formie gotówkowej Płatności na bazie akcji rozliczane w środkach pieniężnych
(w ty s. zł) Okres Wynagrodzenie wypłacone i należne Inne wypłacone Wynagrodzenie potencjalnie należne Wynagrodzenie wypłacone i należne Inne wypłacone Wynagrodzenie potencjalnie należne Pozostałe świadczenia Narzuty na wynagrodzenie Razem
Krzysztof Bachta 01.01.2019-31.12.2019 837 30 40 30 17 49 1 008
Tomasz Biłous 01.01.2019-31.12.2019 702 21 21 745
Filip Gorczyca 01.01.2019-31.12.2019 288 81 224 81 0 12 686
Marcin Jaszczuk 01.01.2019-31.12.2019 766 20 48 835
Seweryn Kowalczyk 01.01.2019-31.12.2019 786 13 20 13 17 50 899
Mateusz Poznański 01.01.2019-31.12.2019 766 19 50 834
Agata Strzelecka 01.01.2019-31.12.2019 847 54 80 54 19 57 1 111
Maciej Surdyk 01.01.2019-31.12.20191 385 383 10 40 818
Marek Szcześniak 01.01.2019-31.12.2019 786 13 20 13 18 49 898
Dariusz Szwed 01.01.2019-31.12.2019 766 17 46 830
Zarząd Banku 01.01.2019-31.12.2019 6 929 383 190 388 0 190 159 423 8 663
Członkowie Zarządu, którzy przestali pełnić swoje funkcje w poprzednich latach 2 238 8 354 80 220 77 80 4 162 11 215
Razem 9 167 8 737 270 608 77 270 163 585 19 878

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Alior Banku S.A. w 2019 r. (w tys. zł)

  Okres Wynagrodzenie Narzuty na wynagrodzenie1 Razem
  Eckert Marcin Okres 01.01.2019 – 31.12.2019 Wynagrodzenie 43 Narzuty na wynagrodzenie1 8 Razem 51
  Gątarek Dariusz Okres 01.01.2019 – 31.12.2019 Wynagrodzenie 182 Narzuty na wynagrodzenie1 28 Razem 210
  Handschke Mikołaj Okres 01.01.2019 – 31.12.2019 Wynagrodzenie 172 Narzuty na wynagrodzenie1 32 Razem 204
  Iwanicz-Drozdowska Małgorzata Okres 01.01.2019 – 31.12.2019 Wynagrodzenie 15 Narzuty na wynagrodzenie1 3 Razem 18
  Kucharski Artur Okres 01.01.2019 – 31.12.2019 Wynagrodzenie 180 Narzuty na wynagrodzenie1 28 Razem 208
  Kulik Tomasz Okres 01.01.2019 – 31.12.2019 Wynagrodzenie 0 Narzuty na wynagrodzenie1 0 Razem 0
  Myślecki Wojciech Okres 01.01.2019 – 31.12.2019 Wynagrodzenie 169 Narzuty na wynagrodzenie1 31 Razem 199
  Rapkiewicz Maciej Okres 01.01.2019 – 31.12.2019 Wynagrodzenie 0 Narzuty na wynagrodzenie1 0 Razem 0
  Razem Okres   Wynagrodzenie 762 Narzuty na wynagrodzenie1 129 Razem 891

Wynagrodzenia nie uwzględniają zwrotu kosztów i PPK
1 Narzuty na wynagrodzenie wypłacone

Umowy zawarte z Członkami Zarządu

Umowy Członków Zarządu zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie uregulowania zasad wynagradzania członków Zarządu Alior Banku oraz zasadami przyjętymi przez Radę Nadzorczą to umowy:

  • o świadczenie usług, odnoszące się do ustawy z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzenia osób kierujących niektórymi spółkami,
  • zawarte na czas pełnienia funkcji w Zarządzie,
  • z okresem wypowiedzenia:
  • 1 – miesięczny termin wypowiedzenia w przypadku pełnienia przez członka Zarządu funkcji przez okres krótszy niż 12 miesięcy ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego,
  • 3 – miesięczny termin wypowiedzenia w przypadku pełnienia przez członka Zarządu funkcji przez co najmniej 12 miesięcy.
  • z odprawą w wysokości 3-krotności wynagrodzenia stałego w razie rozwiązania umowy albo wypowiedzenia przez Bank umowy z innych przyczyn niż naruszenie przez członka Zarządu podstawowych obowiązków, pod warunkiem pełnienia przez członka Zarządu funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem umowy,
  • z zakazem konkurencji, na podstawie którego członek Zarządu zobowiązuje się, iż po rozwiązaniu umowy, pod warunkiem pełnienia funkcji przez członka Zarządu przez okres co najmniej 3 miesięcy, w okresie 6 miesięcy od dnia ustania pełnienia przez niego funkcji albo rozwiązania umowy nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej, w związku z tym będzie mu przysługiwało odszkodowanie w łącznej wysokości obliczonej jako 6-krotność miesięcznego wynagrodzenia stałego.

Polityka różnorodności w odniesieniu do władz i kluczowych menedżerów Alior Banku S.A.

Obowiązująca Polityka Różnorodności jest elementem Polityki doboru i oceny członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Jej celem jest zapewnienie różnorodności wykształcenia, doświadczenia zawodowego, wieku oraz płci członków Zarządu i Rady Nadzorczej w szczególności poprzez zapewnienie udziału kobiet w procesie wyboru członków Zarządu i równe traktowanie kandydatów bez względu na płeć.

Zgodnie z zapisami Polityki środowiska pracy wolnego od niepożądanych zachowań zasady obowiązujące w Banku dotyczą m.in: równego traktowania bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.