Ryzyko płynności

Definicja ryzyka płynności

Ryzyko płynności oznacza ryzyko niemożności zrealizowania, na dogodnych dla Banku warunkach i po rozsądnej cenie, zobowiązań płatniczych wynikających z pozycji bilansowych i pozabilansowych, które Bank posiada. W ramach ryzyka płynności wyróżnia się ryzyko finansowania, które jest ryzykiem utraty posiadanych źródeł finansowania oraz ryzyko braku możliwości odnowienia wymagalnych środków finansowania lub utraty dostępu do nowych źródeł finansowania.

Cel zarządzania ryzykiem płynności

Celem zarządzania ryzykiem płynności jest zapewnienie niezbędnej wysokości środków finansowych niezbędnych do wywiązywania się z bieżących i przyszłych (również potencjalnych) zobowiązań, z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej działalności oraz potrzeb mogących się pojawić w wyniku zmiany warunków rynkowych lub makroekonomicznych.

Proces zarządzania ryzykiem płynności

W Banku funkcjonuje proces oceny adekwatności zasobów płynności (ILAAP) polegający na efektywnym zarządzaniu ryzykiem płynności w celu zapewnienia posiadania przez Bank stabilnego finansowania oraz odpowiednich buforów płynnościowych do terminowego regulowania zobowiązań, także w sytuacji skrajnej oraz zapewnienia zgodności z wymogami nadzorczymi dotyczącymi płynności. Poprzez elementy ILAAP Bank określa tolerancję ryzyka płynności, czyli poziom ryzyka płynności, jaki zamierza ponosić, który jest spójny z apetytem na ryzyko oraz z ogólną strategią Banku.

Organizacja procesu zarządzania ryzykiem płynności

W Banku działa powołany specjalnie do celów zarządzania aktywami i pasywami Komitet Zarządzania Kapitałem, Aktywami i Pasywami (CALCO). Strategia dotycząca ryzyka płynności, w tym akceptowalny poziom ryzyka, zakładana struktura bilansu oraz plan finansowania są zatwierdzane przez Zarząd Banku, a następnie akceptowana przez Radę Nadzorczą Banku. Za zawieranie skarbowych transakcji międzybankowych odpowiada Departament Skarbu, rozliczanie i księgowanie transakcji ma miejsce w Pionie Operacji, natomiast monitorowanie i pomiar ryzyka płynności odbywa się w Dziale Zarządzania Ryzykiem Finansowymi. Podział kompetencji w zakresie zarządzania ryzykiem płynności jest przejrzysty oraz zapewnia ich rozdzielenie do poziomu Członka Zarządu, co gwarantuje pełną niezależność ich działania.

Pomiar i ocena ryzyka płynności

Pomiar ryzyka płynności w Banku dokonywany jest z uwzględnieniem wszystkich istotnych pozycji zarówno bilansowych, jak i pozabilansowych (w tym w szczególności instrumentów pochodnych). Wśród wykorzystywanych miar zarządzania płynnością Bank wyróżnia współczynniki i powiązane z nimi limity następujących rodzajów płynności:

płynność
śróddzielna

płynność
bieżąca

płynność
krótkoterminowa

płynność
średnioterminowa

płynność
długoterminowa

Monitoring i raportowanie ryzyka płynności

Alior Bank regularnie monitoruje, raportuje poziom miar dotyczących ryzyka płynności oraz stopień wykorzystania wewnętrznych limitów i wartości progowych.

W ramach zarządzania ryzykiem płynności Bank dokonuje analizy profilu zapadalności/ wymagalności w dłuższym terminie, zależnej w dużym stopniu od przyjętych założeń w zakresie kształtowania się przyszłych przepływów gotówkowych związanych z pozycjami aktywów i pasywów. Założenia te podlegają akceptacji Komitetu CALCO oraz Zarządu Banku.

Zestawienie terminów zapadalności/wymagalności przepływów kontraktowych aktywów i pasywów w ujęciu skonsolidowanym na dzień 31 grudnia 2019 roku (w mln zł):

31/12/2019 1D 1M 3M 6M 1Y 2Y 5Y 5Y+ RAZEM
31/12/2019 AKTYWA 1D 1 730 1M 3 270 3M 2 505 6M 3 846 1Y 6 343 2Y 11 947 5Y 22 759 5Y+ 42 698 RAZEM 95 098
31/12/2019 Gotówka i Nostro 1D 1 357 1M 0 3M 0 6M 0 1Y 0 2Y 0 5Y 0 5Y+ 0 RAZEM 1 357
31/12/2019 Należności od banków 1D 0 1M 73 3M 0 6M 0 1Y 0 2Y 135 5Y 0 5Y+ 0 RAZEM 208
31/12/2019 Papiery Wartościowe 1D 373 1M 1 424 3M 2502 6M 3336 1Y 5871 2Y 9 298 5Y 16 898 5Y+ 33 381 RAZEM 73 083
31/12/2019 Należności od klientów 1D 0 1M 1 773 3M 3 6M 510 1Y 472 2Y 2 514 5Y 5 861 5Y+ 5 816 RAZEM 16 949
31/12/2019 Pozostałe aktywa 1D 0 1M 0 3M 0 6M 0 1Y 0 2Y 0 5Y 0 5Y+ 3 501 RAZEM 3 501
31/12/2019 Zobowiązania i kapitały 1D -46 201 1M -5 111 3M -4 742 6M -3 939 1Y -5 436 2Y -2 720 5Y -1 457 5Y+ -7 717 RAZEM -77 323
31/12/2019 Zobowiązania wobec banków 1D -278 1M -117 3M -31 6M -41 1Y -65 2Y -116 5Y -172 5Y+ -79 RAZEM -899
31/12/2019 Zobowiązania wobec klientów 1D -44 122 1M -4 921 3M -4 556 6M -3 939 1Y -4 011 2Y -1 106 5Y -342 5Y+ -26 RAZEM -62 653
31/12/2019 Emisje własne 1D 0 1M -67 3M -126 6M -285 1Y -1 272 2Y -1 394 5Y -826 5Y+ -793 RAZEM -4 763
31/12/2019 Kapitały własne 1D 0 1M -6 3M -12 6M -18 1Y -36 2Y 0 5Y 0 5Y+ -6 687 RAZEM -6 759
31/12/2019 Pozostałe zobowiązania 1D -1 801 1M 0 3M -17 6M -26 1Y -52 2Y -104 5Y -117 5Y+ -132 RAZEM -2 249
31/12/2019 Luka bilansowa 1D -44 471 1M -1 841 3M -2 237 6M -93 1Y 907 2Y 9 227 5Y 21 302 5Y+ 34 981 RAZEM 1777
31/12/2019 Skumulowana luka bilansowa 1D -44 471 1M -46 312 3M -48 549 6M -48 642 1Y -47 735 2Y -38 508 5Y -17 206 5Y+ 17775 RAZEM
31/12/2019 Instrumenty pochodne – wpływy 1D 0 1M 7 978 3M 2 077 6M 748 1Y 344 2Y 761 5Y 285 5Y+ 43 RAZEM 12 236
31/12/2019 Instrumenty pochodne – wypływy 1D 0 1M -7 956 3M -2 084 6M -744 1Y -344 2Y -774 5Y -289 5Y+ -42 RAZEM -12 233
31/12/2019 Instrumenty pochodne – netto 1D 0 1M 22 3M -7 6M 4 1Y 0 2Y -13 5Y -4 5Y+ 1 RAZEM 3
31/12/2019 Linie gwarancyjne i finansowe 1D -8 627 1M 0 3M 0 6M 0 1Y 0 2Y 0 5Y 0 5Y+ 0 RAZEM -8 627
31/12/2019 Luka pozabilansowa 1D -8 627 1M 22 3M -7 6M 4 1Y 0 2Y -13 5Y -4 5Y+ 1 RAZEM -8 624
31/12/2019 Luka ogółem 1D -53 098 1M -1 819 3M -2 244 6M -89 1Y 907 2Y 9 214 5Y 21 298 5Y+ 34 982 RAZEM 9 151
31/12/2019 Luka skumulowana ogółem 1D -53 098 1M -54 917 3M -57 161 6M -57 250 1Y -56 343 2Y -47 129 5Y -25 831 5Y+ 9 151 RAZEM

Bank utrzymuje na wysokim poziomie bufor płynności, inwestując w dłużne papiery wartościowe rządowe oraz przedsiębiorstw o najwyższych ratingach, charakteryzujące się możliwością szybkiego upłynnienia, utrzymując środki na rachunku bieżącym w NBP i innych bankach (rachunki nostro), utrzymując środki pieniężne w kasach Banku oraz lokując środki w ramach lokat międzybankowych, w zakresie ustalonych limitów. Adekwatność utrzymywanego poziomu bufora płynności jest kontrolowana poprzez porównywanie z wyznaczoną minimalną kwotą bufora płynności niezbędną do przetrwania scenariusza warunków skrajnych w horyzoncie czasowym do 7 dni włącznie oraz 30 dni.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. całkowity bufor płynności wynosił 14 295 mln zł wobec minimalnego poziomu 11 398 mln zł wynikającego ze scenariusza szokowego. Przy kalkulacji wysokości bufora płynności Bank stosuje odpowiednie redukcje poszczególnych składowych tego bufora w celu uwzględnienia ryzyka płynności rynku (produktu).

Głównym źródłem finansowania działalności Banku, w tym portfela aktywów płynnych są środki pozyskiwane w ramach bazy depozytowej, której poziom na koniec 2019 roku stanowił ok. 86% zobowiązań.

Dodatkowo Bank przeprowadza testy warunków skrajnych płynności z uwzględnieniem kryzysu wewnętrznego,zewnętrznego oraz mieszanego, w tym sporządza plan pozyskania środków w sytuacjach awaryjnych oraz określa i weryfikuje zasady sprzedaży aktywów płynnych, uwzględniając koszty utrzymania płynności.

Zgodnie z uchwałą nr 386/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 r. Bank wyznacza i raportuje w trybie dziennym:

  • współczynnik pokrycia aktywów niepłynnych funduszami własnymi,
  • współczynnik pokrycia aktywów niepłynnych i aktywów o ograniczonej płynności funduszami własnymi i środkami obcymi stabilnymi.

Wartości powyższych współczynników na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiły odpowiednio: 3,68 oraz 1,18.

Zgodnie z wymogami powyższej Uchwały, Bank dokonuje pogłębionej analizy płynności długoterminowej, stabilności oraz struktury źródeł finansowania, uwzględniając poziom osadu i koncentracji dla depozytów terminowych i bieżących. Dodatkowo Bank monitoruje zmienność pozycji bilansowych i pozabilansowych, w szczególności wartość prognozowanych wypływów z tytułu udzielonych klientom linii kredytowych i gwarancji.

Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (Capital Requirements Regulation CRR), Bank monitoruje oraz utrzymuje na adekwatnym poziomie wskaźnik pokrycia płynności (Liquidity Coverage Ratio – LCR). Na dzień 31 grudnia 2019 r. LCR dla Grupy wyniósł 148% wobec wymaganego poziomu 100%.

Zarządzania ryzykiem płynności w oddziale zagranicznym Banku

W 2019 r. Alior Bank S.A. posiadał jeden oddział zagraniczny w Rumunii, który prowadził działalność depozytowo-kredytową. Zadaniem Oddziału jest prowadzenie działalności kredytowej w ramach finansowania pozyskanego od Alior Bank S.A oraz ze środków pozyskanych z lokalnego rynku. Poziom płynności Oddziału jest na bieżąco monitorowany przez dedykowane jednostki organizacyjne w ramach Oddziału oraz Centrali Banku.