Zakres ładu korporacyjnego

Zgodnie z Regulaminem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), Bank jako spółka publiczna zobowiązany jest do przestrzegania Dobrych Praktyk stanowiących zbiór rekomendacji i zasad postępowania odnoszących się w szczególności do organów spółek notowanych na GPW i ich akcjonariuszy. Tekst dokumentu dostępny jest na stronie internetowej GPW https://www.gpw.pl/dobre-praktyki.

Zarząd Banku, w zakresie kompetencji przyznanych mu przez Statut i powszechnie obowiązujące przepisy prawa planuje wprowadzić w Banku wszystkie zasady przewidziane w Dobrych Praktykach. W ramach bieżącej kontroli, w drugiej połowie 2019 r. dokonano ponownej weryfikacji stosowania przez Bank rekomendacji i zasad zawartych w Dobrych Praktykach. 10 września 2019 r. opublikowana została informacja na temat stanu stosowania ich przez Bank. Zgodnie z opublikowanym oświadczeniem na dzień publikacji raportu przedmiotowe zasady są stosowane z poniższymi zastrzeżeniami:

  • Zasada I.Z.1.9. jest stosowana. W przypadku podjęcia decyzji w zakresie wypłaty dywidendy odpowiednia informacja zostanie opublikowana na stronie internetowej Banku;
  • Zasada I.Z.1.10. nie ma zastosowania – Bank nie publikuje prognoz finansowych,
  • Zasada II.Z.7 jest stosowana w zakresie Komitetu Audytu. W zakresie Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Bank nie stosuje Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) z uwagi na konieczność zapewnienia spójnych standardów wynagradzania zarządu i kluczowych menadżerów w ramach grupy,
  • Zasada III.Z.6. nie ma zastosowania – w Banku wyodrębniony jest Departament Audytu,
  • Zasada IV.R.2. nie jest stosowana w zakresie pkt 2 – biorąc pod uwagę konieczność przeprowadzenia wielu czynności techniczno-organizacyjnych i związane z nimi koszty i ryzyka oraz małe doświadczenie rynku w tym zakresie, Bank nie zdecydował się na chwilę obecną na zapewnienie akcjonariuszom możliwości komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach, której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad. Bank zamierza zastosować się do powyższej rekomendacji, jednak z uwagi na fakt, że Bank nie zakończył jeszcze procesu jej pełnej implementacji, będzie ona stosowana jak tylko zakończone zostaną prowadzone przez Bank prace wdrożeniowe właściwych systemów teleinformatycznych,
  • Zasada IV.R.3. nie ma zastosowania – papiery wartościowe emitowane przez Bank są przedmiotem obrotu na rynku polskim,
  • Zasady IV.Z.16. – IV.Z.18 będą stosowane – Bank nie dokonywał dotychczas wypłaty dywidendy, warunkowej wypłaty dywidendy oraz nie przeprowadzał podziału wartości nominalnej swoich akcji,
  • Zasada VI.R.3. nie jest stosowana. W zakresie Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Bank nie stosuje Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) z uwagi na konieczność zapewnienia spójnych standardów wynagradzania zarządu i kluczowych menadżerów w ramach grupy.