Polityka wynagrodzeń

Obowiązująca w Alior Banku Polityka Wynagrodzeń jest podstawowym dokumentem w zakresie polityki i zasad kształtowania wynagrodzeń pracowników Banku. Uwzględnia ona zasady wynagradzania osób, które ze względu na szczególny rodzaj swojej roli w systemie zarządzania ryzykiem Banku, zostali objęci odrębnym reżimem regulacyjnym w tym zakresie, tj.:

 • osoby Mające Istotny Wpływ na Profil Ryzyka (MRT), w tym Zarząd
 • osoby Sprawujące Funkcje Kontrolne,
 • pracownicy Departamentu Zgodności Regulacji oraz Departamentu Audytu,
 • pracownicy zaangażowani w oferowanie lub dystrybucję produktów i usług bankowych, inwestycyjnych i ubezpieczeniowych.

Cele Polityki:

 • promowanie prawidłowego i skutecznego zarządzania ryzykiem oraz zniechęcanie do podejmowania nadmiernego ryzyka (przekraczającego akceptowalny poziom ryzyka w Banku) w celu utrzymania solidnej bazy kapitałowej oraz mając na uwadze długoterminowy interes Banku – jego akcjonariuszy i klientów,
 • wsparcie realizacji strategii Banku dotyczącej zrównoważonego rozwoju oraz ostrożnej polityki zarządzania ryzykiem,
 • ograniczanie konfliktu interesów,
 • utrzymanie przejrzystej zależności pomiędzy indywidualnymi wynikami oraz
 • indywidualnym wynagrodzeniem, poprzez koncentrację na celach powiązanych z odpowiedzialnością i realnym wpływem,
 • zapewnienie, aby pracownicy Banku działali w najlepiej pojętym interesie swoich klientów, w tym dostarczali im jasnych i przejrzystych informacji dotyczących usług, i produktów oferowanych przez Bank.

W realizacji powyższych celów szczególna jest rola Polityki w odniesieniu do MRT.

Główne złożenia Polityki w stosunku do MRT:

 • wynagrodzenie składające się z wynagrodzenia stałego i wynagrodzenia zmiennego,
 • nieprzyznawanie MRT nieokreślonych z góry świadczeń emerytalnych,
 • zobowiązanie MRT do niekorzystania z indywidualnych strategii hedgingowych lub ubezpieczeń dotyczących wynagrodzenia i odpowiedzialności w celu podważania skutków uwzględniania ryzyka w mającym do nich zastosowanie systemie wynagradzania,
 • za wyjątkiem osób sprawujących funkcje kontrolne, podstawą do określenia łącznej wysokości wynagrodzenia zmiennego jest ocena wyników MRT i danej jednostki organizacyjnej oraz wyników Banku w obszarze odpowiedzialności tej osoby, z uwzględnieniem wyników całego Banku,
 • maksymalny stosunek wynagrodzenia zmiennego MRT do wynagrodzenia stałego: 100%,
 • co najmniej 50% wynagrodzenia zmiennego MRT jest zachętą do szczególnej dbałości o długoterminowe dobro Banku i składa się z instrumentów finansowych powiązanych z akcjami Banku. Pozostała część wynagrodzenia zmiennego wypłacana jest w formie pieniężnej jako Pieniężne Wynagrodzenie Zmienne,
 • co najmniej 40% wynagrodzenia zmiennego MRT, a w przypadku, gdy wynagrodzenie zmienne MRT opiewa na szczególnie wysoką kwotę, co najmniej 60% wynagrodzenia zmiennego – jest odroczonym wynagrodzeniem,
 • wynagrodzenie zmienne Zarządu dostosowane jest do przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Program opcji menedżerskich

Program opcji menedżerskich na lata 2013-15 obejmujący ówczesnych członków Zarządu i kluczowych menedżerów przyjęty został uchwałą nr 28/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank S.A. z dnia 19 października 2012 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Banku oraz emisji warrantów subskrypcyjnych oraz regulaminu programu motywacyjnego przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. z dnia 27 marca 2013 r.

Założenia Programu: emisja trzech transz warrantów subskrypcyjnych (serie A, B i C) oraz odpowiadających im transz nowych akcji Banku (serie D, E i F) o łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej 33 312 500 zł. W grudniu 2018 r. warranty serii A, uprawniające ich posiadaczy do objęcia akcji serii D, wygasły, a warranty serii B wygasły w grudniu 2019 r.

Liczbę niezrealizowanych warrantów na 31 grudnia 2019 r. zawiera poniższa tabela:

Seria warrantów Liczba wydanych warrantów możliwych do wykonania Razem
Seria warrantów A Liczba wydanych warrantów możliwych do wykonania 0 Razem 0
Seria warrantów B Liczba wydanych warrantów możliwych do wykonania 0 Razem 0
Seria warrantów C Liczba wydanych warrantów możliwych do wykonania 543 725 Razem 543 725

W związku z emisją akcji z prawem poboru w dniu 27 lipca 2016 r. uchwalona została przez Radę Nadzorczą korekta techniczna Programu Opcji Menedżerskich mająca na celu zapewnienie neutralności ekonomicznej programu dla osób uprawnionych, polegająca na wyliczeniu spadku wartości teoretycznej Programu Opcji Menedżerskich i wydaniu osobom objętym tym programem odpowiedniej liczby akcji fantomowych o parametrach zbliżonych do warrantów.