Zdarzenia istotne dla działalności Grupy Kapitałowej Alior Bank S.A

Przejęcie SKOK „Jaworzno”

31 stycznia 2019 r. Alior Bank uzyskał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na przejęcie Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Jaworzno” (SKOK Jaworzno). Proces integracji odbył się przy wsparciu udzielonym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). Zarząd Banku objął zarząd majątkiem SKOK Jaworzno z dniem 1 lutego 2019 r., natomiast 1 kwietnia 2019 r. nastąpiła fuzja prawna i SKOK Jaworzno została przejęta przez Bank. Fuzja operacyjna z sukcesem zakończyła się w czerwcu 2019 r. W jej wyniku Bank przejął aktywa o wartości godziwej na poziomie 233,6 mln zł, a wartość księgowa nabytych należności od klientów wynosiła 137,2 mln zł. W wyniku połączenia przejęte przez Bank zobowiązania wobec klientów wynosiły 319,8 mln zł.

Rozszerzenie zezwolenia na stosowanie przez Bank metody AMA

14 lutego 2019 r. Bank otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego zezwolenie na wdrożenie znacznego rozszerzenia w zakresie metody AMA, poprzez objęcie tą metodą historycznych skutków przejętej działalności Banku BPH SA oraz na łączne stosowanie przez Bank:

  • metody AMA – w odniesieniu do działalności Alior Bank SA, z uwzględnieniem historycznych skutków działalności Banku BPH SA, w zakresie przejętej wydzielonej części BPH SA bez działalności oddziału w Rumunii,
  • metody standardowej w odniesieniu do oddziału w Rumunii, do obliczania wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka operacyjnego od dnia 14 lutego 2019 r.

Zawarcie porozumienia w sprawie warunków transakcji dotyczącego spółki RUCH SA w restrukturyzacji

11 kwietnia 2019 r. zostało zawarte porozumienie w sprawie warunków transakcji pomiędzy Bankiem, Polskim Koncernem Naftowym Orlen SA oraz Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń SA, dotycząc RUCH S.A. w restrukturyzacji. Zgodnie z zapisami tego porozumienia, Bank zamierza przejąć na własność 100% akcji w kapitale zakładowym RUCH SA (w sposób w sposób uzgodniony pomiędzy Bankiem a PKN Orlen po prawomocnym zatwierdzeniu układu w ramach przyspieszonych postępowań układowych) w celu ich dalszej odsprzedaży na rzecz PKN Orlen. Nabycie akcji RUCH S.A. przez PKN Orlen nastąpi po spełnieniu się warunków przewidzianych
w zawartym porozumieniu tj. m.in.:

  • prawomocnego stwierdzenia wykonania układów zawartych w przyspieszonych postępowaniach układowych RUCH S.A.,
  • uzyskaniu przez strony niniejszego porozumienia zgód korporacyjnych oraz
  • wydaniu przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Komisję Europejską zgody na nabycie akcji RUCH S.A. przez PKN Orlen.

29 maja 2019 r. Bank otrzymał informację o niezatwierdzeniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych układów przyjętych przez zgromadzenia wierzycieli w ramach przyśpieszonego postępowania układowego RUCH S.A. w restrukturyzacji z przyczyn proceduralnych w związku uchybieniami natury formalnej. W związku z powyższym spółka (RUCH S.A.) złożyła zażalenia na te postanowienia, akta wraz z zażaleniami zostały przekazane do Sądu drugiej instancji.

30 sierpnia 2019 r. Bank otrzymał informację o zatwierdzeniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy układów częściowych zakładających propozycje umorzenia:

  • 85% wierzytelności w ramach przyśpieszonego postępowania układowego RUCH S.A. w restrukturyzacji obejmującego wydawców będących wierzycielami spółki, w stosunku do których zadłużenie spółki wynosiło co najmniej jeden milion złotych na dzień otwarcia tego postępowania („PPU1”) oraz
  • 50% wierzytelności w ramach przyśpieszonego postępowania układowego spółki obejmującego wydawców będących wierzycielami spółki, wobec których spółka miała zadłużenie w wysokości powyżej stu tysięcy złotych na dzień otwarcia tego postępowania („PPU2”).

W zakresie realizacji PPU1 i PPU2 w dniu 2 grudnia 2019 r. do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie wpłynęły 3 wnioski o uchylenie układu częściowego zatwierdzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 29 sierpnia 2019 r.

Strony porozumienia kontynuują współpracę w zakresie restrukturyzacji Ruch oraz podjęły negocjacje w celu ustalenia ostatecznej struktury transakcji, która nastąpi po spełnieniu warunków związanych z uzyskaniem zgód korporacyjnych oraz zgody na dokonanie koncentracji przez PKN Orlen.

Zmiany w składzie Zarządu Banku

1 lipca 2019 r. Pan Maciej Surdyk – Wiceprezes Zarządu Banku, złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Alior Bank S.A. ze skutkiem na dzień 1 lipca 2019 r.

Zgłoszenie sporu zbiorowego

15 lipca 2019 r. Bank poinformował o zgłoszeniu przez cztery organizacje związkowe sporu zbiorowego w zakresie podwyżki wynagrodzeń dla wszystkich pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. 13 lutego 2020 r. zawarte zostało porozumienie kończące spór zbiorowy.

Otwarcie Drugiego Programu Emisji Bankowych Papierów Wartościowych Alior Bank S.A.

30 sierpnia 2019 r. Rada Nadzorcza Banku, zgodnie z wnioskiem Zarządu Banku, wyraziła zgodę na otwarcie Drugiego Programu Emisji Bankowych Papierów Wartościowych Alior Bank S.A. oraz upoważniła Zarząd Banku do wielokrotnego zaciągania zobowiązań finansowych w ramach Programu w drodze emisji przez Bank bankowych papierów wartościowych o wartości nominalnej równej co najmniej 100 PLN lub równowartości tej kwoty w innych walutach. Łączna wartość nominalna Programu nie przekroczy 5 000 000 000 zł.

Rezerwa z tytułu zwrotu kosztów kredytu – wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii

Europejskiej („TSUE”) z dnia 11 września 2019 roku 11 września 2019 r. opublikowano wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie C-383/18 (tzw. sprawa Lexitor). Rozstrzygając sprawę, TSUE orzekł, że artykuł 16 ust. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylającej dyrektywę Rady 87/102/EWG należy interpretować w ten sposób, że prawo konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu obejmuje wszystkie koszty, które zostały nałożone na konsumenta.

Trybunał jednoznacznie przesądził, że przy przedpłacie konsument jest uprawniony do obniżki wszystkich kosztów wchodzących w skład całkowitego kosztu kredytu. Wyrok ten, jednakże nie wskazał sposobu kalkulacji takiej obniżki w odniesieniu do kosztów jednorazowych, takich jak prowizje i opłaty przygotowawcze.

Na podstawie posiadanych interpretacji prawnych, Zarząd Banku postanowił zastosować liniową formułę rozliczania się z kredytobiorcami z kosztów kredytu, która proporcjonalność odnosi do okresu pomiędzy rzeczywistą datą spłaty kredytu a datą spłaty określoną w umowie i nakazuje równy podział kosztu jednorazowego na poszczególne terminy płatności. Stanowisko takie zostało zaprezentowane przez Prezesa UOKiK oraz Rzecznika Finansowego

W wyniku analizy skutków orzeczenia TSUE, Bank dokonał zmiany podejścia w zakresie zwrotu tej części całkowitych kosztów kredytów konsumenckich, która dotyczy okresu od daty dokonania przedterminowej spłaty kredytu do daty jego pierwotnej wymagalności. Dla wszystkich przedterminowych spłat kredytów dokonywanych po dniu wyroku TSUE Bank realizuje zwroty na bieżąco, a ich efekt pomniejsza wynik odsetkowy.

Ponadto Bank dokonał oszacowania kwoty oczekiwanych wypłat wynikających z przedpłat kredytów konsumenckich dokonanych przed dniem wyroku TSUE i zgodnie z MSR 37 utworzył na ten cel rezerwę w wysokości 243 099 tys. zł., która obciążyła pozostałe koszty operacyjne. Kwota rezerwy została oszacowana na podstawie napływających do Banku reklamacji w zakresie zwrotu kosztów kredytu, biorąc pod uwagę ich liczbę i tempo napływu począwszy od dnia wyroku TSUE, jak również rozkład kwoty zwrotu.
Dodatkowo Bank dokonał oszacowania różnicy pomiędzy przychodem odsetkowym ujętym do dnia bilansowego według metody efektywnej stopy procentowej, a przychodem, który powinien był być ujęty uwzględniając efekt możliwych w przyszłości przedpłat kredytów konsumenckich i wynikających z tych przedpłat zwrotów według formuły liniowej. W efekcie Bank pomniejszył przychody odsetkowe z tego tytułu o kwotę 49 708 tys. zł.

Uchylenie Decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie zidentyfikowania Alior Banku S.A. jako innej instytucji o znaczeniu systemowym i nałożeniu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

Komisja Nadzoru Finansowego decyzją z dnia 14 października 2019 r. uchyliła decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 31 lipca 2018 r. nr DAZ-W5.751.1.2018 identyfikującą Alior Bank S.A. jako inną instytucję o znaczeniu systemowym i uchyliła obowiązek utrzymywania bufora (na zasadzie indywidualnej i skonsolidowanej) innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 unijnego rozporządzenia CRR (nr 575/2013).