Raport dotyczący ryzyka Alior Banku

Zarządzanie ryzykiem należy do najważniejszych procesów wewnętrznych zarówno w Alior Banku S.A., jak i w oddziale zagranicznym oraz w spółkach zależnych Grupy Alior Bank S.A. Nadrzędnym celem polityki zarządzania ryzykiem jest zapewnienie wczesnego rozpoznawania i odpowiedniego zarządzania wszystkimi istotnymi rodzajami ryzyka związanymi z prowadzoną działalnością. System zarządzania ryzykiem wspiera realizację strategii i ma na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu rentowności i bezpieczeństwa działalności, poprzez skuteczną kontrolę poziomu ryzyka i jego utrzymanie w ramach przyjętego apetytu na ryzyko.

Bank w ramach prowadzonej działalności identyfikuje jako istotne następujące rodzaje ryzyka:

kredytowe(w tym ryzyko koncentracjikredytowej) rynkowew księdze handlowej(obejmujące: ryzyko stopy procentowejw księdze handlowej, ryzyko walutoweoraz ryzyko cen towarów) płynności operacyjne stopy procentowejw księdze bankowej biznesowemodeli kapitałowe utraty reputacjibraku zgodności

System zarządzania ryzykiem w Alior Banku S.A. oparty jest na trzech niezależnych liniach obrony. Pierwsza linia obrony realizowana jest w jednostkach operacyjnych Banku oraz przez właścicieli procesów, którzy m. in. projektują i zapewniają przestrzeganie mechanizmów kontrolnych w procesach. Druga linia obrony funkcjonuje w jednostkach organizacyjnych odpowiedzialnych za zarzadzanie poszczególnymi ryzykami. Pełni ona funkcję zarządczą, w ramach której realizowane jest zarzadzanie ryzykiem na dedykowanych stanowiskach lub w komórkach organizacyjnych niezależnie od pierwszej linii oraz działalność komórki do spraw zgodności. Trzecia linia dostarcza kierownictwu wyższego szczebla i Radzie Nadzorczej zapewnienia, że działania pierwszej i drugiej linii są zgodne z ich oczekiwaniami. Na trzecią linie obrony składa się działalność komórki audytu wewnętrznego.

W 2019 r. Bank wdrożył nową Politykę Zarządzania Ryzykiem w Grupie AB, która zwiększyła stopień spójności zasad zarządzania ryzykiem pomiędzy Bankiem i spółkami zależnymi. Bank przeprowadził również istotne zmiany organizacyjne w obszarze zarzadzania ryzykiem mające na celu zwiększenie skuteczności procesów, wzmocnienie kontroli i poprawę jakości.

Spośród zidentyfikowanych rodzajów ryzyka Bank uznaje jako główne:

  • ryzyko kredytowe,
  • ryzyko operacyjne,
  • ryzyko płynności,
  • ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej,
  • ryzyko rynkowe w księdze handlowej (obejmujące: ryzyko stopy procentowej w księdze handlowej, ryzyko walutowe oraz ryzyko cen towarów).