System kontroli w procesie sporządzenia sprawozdań finansowych

System kontroli wewnętrznej w zakresie sprawozdawczości finansowej w Banku realizowany jest poprzez:

  • stosowanie w Grupie jednolitych zasad rachunkowości w zakresie wyceny, ujęcia i ujawnień zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej,
  • stosowanie wewnętrznych mechanizmów kontrolnych, w tym: rozdział obowiązków w ramach działu sprawozdawczości, przynajmniej dwustopniowa autoryzacja danych, weryfikacja poprawności otrzymanych danych,
  • zdefiniowanie kompetencji oraz sformalizowanie procesu sporządzania sprawozdania finansowego,
  • zdefiniowanie zasad i kontroli przestrzegania obiegu dokumentów finansowo-księgowych oraz weryfikację w zakresie merytorycznym, formalnym i rachunkowym,
  • prowadzenie ewidencji zdarzeń gospodarczych w zintegrowanym systemie finansowoksięgowym, którego konfiguracja odpowiada obowiązującym w Banku zasadom rachunkowości oraz zawiera instrukcje i mechanizmy kontrolne zapewniające spójność i integralność danych,
  • niezależną ocenę sprawozdania finansowego dokonywaną przez niezależnego audytora zewnętrznego.

Proces raportowania finansowego podlega bieżącej weryfikacji. Istotną rolę w procesie kontrolnym w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej pełni zintegrowany system finansowoksięgowy. Nie tylko umożliwia on kontrolę prawidłowości zaewidencjonowanych operacji, ale także pozwala na identyfikację osób wprowadzających i akceptujących poszczególne transakcje. Dostęp do danych finansowych jest ograniczony przez system uprawnień. Uprawnienia dostępu do systemu są nadawane w zakresie zależnym od przypisanej roli i zakresu odpowiedzialności danej osoby i podlegają ścisłej kontroli.

Zasady Rachunkowości Banku zawierają postanowienia, których celem jest zapewnienie zgodności rachunkowości oraz sporządzanych sprawozdań finansowych z obowiązującymi z obowiązującymi regulacjami, w tym w szczególności: zasady nadrzędne i cechy jakościowe sprawozdań finansowych, prawidłowość wyceny i klasyfikacji zdarzeń, mechanizmy zabezpieczeń zbiorów danych. W celu zapewnienia zgodności Zasad Rachunkowości z nowelizowanymi przepisami, w tym w szczególności z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej są one okresowo aktualizowane. Ostatnia aktualizacja miała miejsce w 2018 r.

Ograniczenie ryzyka sporządzania sprawozdania finansowego jest realizowane przez Departament Rachunkowości między innymi poprzez nadzór nad kwartalnym procesem monitoringu uzgadniania sald na kontach w księdze głównej Banku, poprzez przypisanie tych kont do odpowiednich jednostek merytorycznych. Dodatkowo został uszczelniony proces zawierania przez poszczególne jednostki organizacyjne Banku umów i wprowadzania nowych produktów do oferty Banku, przez wprowadzenie bezwzględnego obowiązku ich opiniowania przez Zespół Polityki Rachunkowości.

Ponadto ograniczenie ryzyka sporządzania sprawozdania finansowego jest realizowane poprzez poddawanie sprawozdań finansowych przeglądowi kwartalnemu (oprócz półrocznego) i badaniu rocznemu przez niezależnego biegłego rewidenta. Stosowana przez Bank procedura wyboru biegłego rewidenta zapewnia jego niezależność przy realizacji powierzonych zadań (wyboru dokonuje Rada Nadzorcza) i wysoki standard usług. Wyniki przeglądów i badań są przedstawiane przez audytora Komitetowi Audytu Rady Nadzorczej.

Umowa z firmą audytorską KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. w zakresie dokonania badań i przeglądów sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych została przedłużona na okres kolejnych 2 lat i obejmuje badania i przeglądy za lata 2019-2020.