Ocena działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A.

Grupa Alior Banku w 2019 r. osiągnęła wskaźnik zwrotu na kapitale (ROE) w wysokości 3,8% oraz wskaźnik Koszty/Dochody na poziomie 43%.

Na poziom wypracowanego wyniku finansowego wpływ miały podjęte działania w zakresie zarządzania ryzykiem, które znalazły odzwierciedlenie w podwyższonych odpisach na ekspozycje kredytowe.

Oprócz zrealizowanego przeglądu portfela kredytowego należy w szczególności zwrócić uwagę na dalszą i konsekwentną optymalizację struktury portfela kredytowego (dalszy rozwój leasingu oraz kredytów udzielonych w segmencie MICRO/SME ze znacznym udziałem gwarancji BGK) zgodnie z założeniami strategii. Umożliwiło to dalszą poprawę pozycji kapitałowej Banku.

Zarząd pozytywnie ocenia zmiany jakie zostały wprowadzone w 2019 r. W opinii Zarządu były one konieczne, aby Bank mógł rozwijać się w kolejnych latach, realizując ambitne cele, które przyjęte zostaną w nowej strategii.

Zaczytana

Akademia

W 2019 roku 82 pracowników banku wzięło udział w szkoleniach z bajkoterapii i uzyskało certyfikat bajkoedukatora. Osoby te regularnie chodzą o szpitali prowadząc zajęcia z bajkoterapii dla dzieci – oprócz czytania, omawiają lektury, prowadzą ćwiczenia, zabawy i spędzają z chorymi czas. Nasi wolontariusze wzięli udział w Festiwalu Języka Polskiego, którego mecenasem jest Alior Banku.

Zaczytana

Akademia

W ramach Festiwalu razem z członkami fundacji prowadzili oni zajęcia i warsztaty z bajkoedukacji dla najmłodszych uczestników festiwalu, a także zajęcia edukacyjne dla ich rodziców. Zajęcia odbywały się codziennie przez 6 dni. Tygodniowo w Polsce fundacja prowadzi 50 godzin bajkoterapii, a jej odbiorcami jest ok. 13 tys. dzieci.

WIĘCEJ