Działalność biznesowa Alior Banku S.A.

Działalność Alior Banku S.A.

Alior Bank jest uniwersalnym bankiem depozytowokredytowym, obsługującym osoby fizyczne, prawne i inne podmioty będące osobami krajowymi i zagranicznymi. Podstawowa działalność Banku obejmuje prowadzenie rachunków bankowych, udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych, emitowanie bankowych papierów wartościowych oraz prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych. Bank prowadzi także działalność maklerską, doradztwo i pośrednictwo finansowe, aranżację emisji obligacji korporacyjnych oraz świadczy inne usługi finansowe.

Alior Bank świadczy usługi przede wszystkim klientom z Polski. Udział klientów zagranicznych w całkowitej liczbie klientów Banku jest znikomy. Od 2016 r. funkcjonuje zagraniczny oddział Alior Banku w Rumunii.

Działalność Banku jest prowadzona w różnych pionach, które oferują określone produkty i usługi przeznaczone dla określonych segmentów rynku. Bank rozróżnia w swojej działalności następujący segmenty branżowe:

Klient indywidualny

(segment detaliczny)

Klient biznesowy

(segment biznesowy)

Działalność skarbowa

Szczegółowe informacje na temat segmentów działalności biznesowej Banku prezentowane są w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. (nota nr 5).