Ryzyko rynkowe

W Banku zidentyfikowane zostały następujące rodzaje ryzyka rynkowego podlegające zarządzaniu:

  • ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej,
  • ryzyko rynkowe w księdze handlowej (obejmujące ryzyko stopy procentowej w księdze handlowej, ryzyko walutowe oraz ryzyko cen towarów).