Struktura kapitału zakładowego

Kapitał zakładowy Banku wynosi 1 305 539 910 zł i jest podzielony na 130 553 991 akcji zwykłych o wartości nominalnej 10,00 zł każda. Wszystkie akcje Alior Bank S.A. są akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi związane są równe prawa i obowiązki. Statut Alior Banku S.A. nie ogranicza praw akcjonariuszy w zakresie wykonywania prawa głosu oraz rozporządzania akcjami. Uprawnienia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA. jako podmiotu dominującego wobec Banku wynikają z liczby posiadanych akcji i ich procentowego udziału w kapitale zakładowym oraz wynikającej z tego liczby głosów posiadanych na Walnym Zgromadzeniu Banku. W okresie sprawozdawczym nie nastąpiła zmiana w strukturze kapitału zakładowego Banku.

Struktura kapitału zakładowego Banku według serii wyemitowanych akcji (dane na dzień 31.12.2018 r. / 31.12.2019 r. / 28.02.2020 r.)

Seria akcji Liczba akcji Wartość serii według ceny nominalnej (zł)
Seria akcji A Liczba akcji 50 000 000 Wartość serii według ceny nominalnej (zł) 500 000 000
Seria akcji B Liczba akcji 1 250 000 Wartość serii według ceny nominalnej (zł) 12 500 000
Seria akcji C Liczba akcji 12 332 965 Wartość serii według ceny nominalnej (zł) 123 329 650
Seria akcji D Liczba akcji 863 827 Wartość serii według ceny nominalnej (zł) 8 638 270
Seria akcji E Liczba akcji 524 404 Wartość serii według ceny nominalnej (zł) 5 244 040
Seria akcji F Liczba akcji 318 701 Wartość serii według ceny nominalnej (zł) 3 187 010
Seria akcji G Liczba akcji 6 358 296 Wartość serii według ceny nominalnej (zł) 63 582 960
Seria akcji H Liczba akcji 2 355 498 Wartość serii według ceny nominalnej (zł) 23 554 980
Seria akcji I Liczba akcji 56 550 249 Wartość serii według ceny nominalnej (zł) 565 502 490
Seria akcji J Liczba akcji 51 Wartość serii według ceny nominalnej (zł) 510
Seria akcji Razem Liczba akcji 130 553 991 Wartość serii według ceny nominalnej (zł) 1 305 539 910