Informacje na temat audytora

Podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego

Rada Nadzorcza Banku uchwałą z dnia 17 czerwca 2019 r. zaakceptowała rekomendację Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. i tym samym dokonała wyboru firmy KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Inflanckiej 4a (KPMG), jako audytora sprawozdań finansowych rocznych oraz półrocznych Alior Banku S.A. i Grupy Kapitałowej Alior Bank S.A. za lata 2019 i 2020.

Polityka wyboru podmiotu uprawnionego do badania i przeglądów sprawozdań finansowych w Alior Bank S.A. oraz Polityka świadczenia przez firmę audytorską, podmioty powiązane z firmą audytorską oraz członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem w Alior Bank S.A.

Głównym założeniem Polityki wyboru podmiotu uprawnionego do badania i przeglądów sprawozdań finansowych w Alior Bank S.A. jest zapewnienie prawidłowości oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, w tym uniknięcie konfliktu interesów przy wyborze firmy audytorskiej. Bank kieruje się zasadami zgodnymi z etyką biznesu, dążąc do przejrzystych relacji z kontrahentem. Polityka określa zasady postępowania podczas procesu mającego na celu wybór firmy audytorskiej. Wybór jest dokonywany z uwzględnieniem zasad bezstronności i niezależności firmy audytorskiej oraz analizy prac realizowanych przez nią w Banku. Różnice poglądów w zakresie stosowania zasad rachunkowości lub standardów badania nie stanowią uzasadnionej podstawy rozwiązania umowy o badanie sprawozdania finansowego. Określono zasady rotacji firmy audytorskiej oraz kluczowego biegłego rewidenta w tym okresy karencji.

Głównym założeniem Polityki świadczenia przez firmę audytorską, podmioty powiązane z firmą audytorską oraz członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem w Alior Bank S.A. jest kontrolowanie i monitorowanie niezależności firmy audytorskiej oraz biegłego rewidenta, w tym uniknięcia konfliktu interesów. Polityka umożliwia świadczenie usług dozwolonych, o których mowa w art. 136 ust. 2 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Świadczenie usług dozwolonych, możliwe jest jedynie w zakresie niezwiązanym z polityką podatkową Banku, po analizie niezależności oraz wyrażeniu zgody na ich świadczenie.

Rekomendacja dotycząca wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych została sporządzona w następstwie zorganizowanej procedury wyboru, spełniającej obowiązujące kryteria.

W roku obrotowym 2019, na rzecz Alior Bank S.A., firma audytorska badającą sprawozdanie finansowe, świadczyła dozwolone usługi niebędące badaniem. Każdorazowo dokonywano oceny niezależności firmy audytorskiej oraz wyrażono zgodę na świadczenie usług.

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku oraz rocznego sprawozdania finansowego Alior Banku S.A., został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tych sprawozdań, spełniają warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym śródrocznym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Banku oraz sprawozdaniu finansowym Banku, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami zawodowymi.

Informacja Zarządu sporządzona na podstawie § 70 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) (Dz.U. 2018 poz. 757).

Zarząd Banku informuje na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej Banku z dnia 20 stycznia 2020 r. o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej oraz że:

  • firma audytorska oraz członkowskie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z rocznego badania sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
  • przestrzegane są obowiązujące przepisy prawa związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
  • Bank posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz spółki przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

Wynagrodzenie audytora

Wynagrodzenie netto audytora Banku, spółki KPMG Audyt Spółka

  2018 2019
  Badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku 2018 820 000 2019 870 000
  Przegląd sprawozdań finansowych 2018 955 000 2019 7760 000
  Badania i inne usługi poświadczające 2018 100 000 2019 300 000
  Razem 2018 1 875 000 2019 1 946 000

Wynagrodzenie netto audytorów spółek zależnych Banku (nie dotyczy Centrum Obrotu Wierzytelnościami Sp. z o.o., której roczne sprawozdanie finansowe nie podlega badaniu) przedstawia poniższa tabela:

Spółka Audytor 2018 2019
Spółka Absource Sp. z o.o. Audytor VISTA Audytorzy, Księgowi i Doradcy Sp. z o. o. 2018 4 500 2019 6 500
Spółka Meritum Services ICB S.A. Audytor VISTA Audytorzy, Księgowi i Doradcy Sp. z o. o. 2018 4 800 2019 6 000
Spółka NewCommerce Services Sp. z o.o. Audytor Kancelaria Biegłych Rewidentów „Konto” Sp. z o.o. 2018 10 000 2019 10 000
Spółka Alior Leasing Sp. z o.o. Audytor KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 2018 205 000 2019 205 000
Spółka Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. Audytor KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 2018 40 000 2019 40 000
Spółka Alior Services Sp. z o.o. Audytor UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 2018 30 000 2019 30 000
Spółka Alior TFI S.A. Audytor BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 2018 17 000 2019 17 000
Spółka Corsham Sp. z o.o. Audytor Ecovis System Rewident Sp. z o.o. 2018 4 500 2019 7 000

Oświadczenia Zarządu

Zarząd Alior Banku S.A. oświadcza, iż:

  • wedle jego najlepszej wiedzy roczne skonsolidowane oraz jednostkowe sprawozdania finansowe za 2019 r. oraz dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Alior Banku oraz jej wynik finansowy,
  • Sprawozdanie Zarządu z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju, osiągnięć oraz sytuacji (wraz z opisem podstawowych zagrożeń oraz rodzajów ryzyka) Grupy Kapitałowej Alior Banku w 2019 r.

Podpisy wszystkich Członków Zarządu

Data Imię i nazwisko Podpis
Data 27.02.2020 Imię i nazwisko Krzysztof Bachta
Prezes Zarządu
Podpis Podpis Krzysztof Bachta
Data 27.02.2020 Imię i nazwisko Tomasz Biłous
Wiceprezes Zarządu
Podpis Podpis Tomasz Biłous
Data 27.02.2020 Imię i nazwisko Marcin Jaszczuk
Wiceprezes Zarządu
Podpis Podpis Marcin Jaszczuk
Data 27.02.2020 Imię i nazwisko Seweryn Kowalczyk
Wiceprezes Zarządu
Podpis Podpis Seweryn Kowalczyk
Data 27.02.2020 Imię i nazwisko Mateusz Poznański
Wiceprezes Zarządu
Podpis Podpis Mateusz Poznański
Data 27.02.2020 Imię i nazwisko Agata Strzelecka
Wiceprezes Zarządu
Podpis Podpis Agata Strzelecka
Data 27.02.2020 Imię i nazwisko Marek Szcześniak
Wiceprezes Zarządu
Podpis Podpis Marek Szcześniak
Data 27.02.2020 Imię i nazwisko Dariusz Szwed
Wiceprezes Zarządu
Podpis Podpis Dariusz Szwed