Podstawowe dane finansowe

ROE

3,8%

ZYSK

253 mln zł

NIM

4,5%

C/I

43%

COR

2,4%

Wzrost kredytów brutto

3,9 mln zł

Zysk netto Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2019 r. wyniósł 253 mln zł i był niższy od zysku netto osiągniętego w roku ubiegłym o 461 mln zł, tj. o 65%.

Do głównych przyczyn tego spadku zaliczyć należy:

  • Spadek przychodów związany z wyrokiem TSUE dotyczącym zwrotu części prowizji w przypadku wcześniejszej spłaty kredytów konsumenckich – Grupa oszacowała wpływ wyroku na kwotę 378 mln zł brutto, na którą składają się:
  • rezerwa na historyczne zwroty części prowizji w przypadku pożyczek spłaconych przed 11 września 2019 r. w wysokości 243 mln zł (wpływ na pozostałe koszty operacyjne) – wpływ jednorazowy,
  • rezerwa na zwroty części prowizji w przypadku pożyczek spłaconych po 11 września 2019 r., w wysokości 85 mln zł (wpływ na przychody odsetkowe),
  • korekta wynikająca z różnicy między rozliczeniem prowizji metodą ESP w księgach Banku, a liniową metodą szacowania zwrotów części prowizji w wysokości 50 mln zł (wpływ na przychody odsetkowe) – wpływ jednorazowy. Wpływ powyższych kwot na wynik netto Banku w 2019 r. wyniósł 306 mln zł.

Wpływ powyższych kwot na wynik netto Banku w 2019 r. wyniósł 306 mln zł.

  • Znaczny wzrost kosztów ryzyka związanych z klientami biznesowymi działającymi w segmencie AGRO (odpisy na ten segment w 2019 r. wyniosły 389 mln zł) – wpływ jednorazowy.
  • Istotne zmiany w obszarze zarządzania ryzykiem w Alior Banku, które były konieczne, aby zbudować solidne fundamenty dla dalszego rozwój w kolejnych latach.

W konsekwencji wskaźnik rentowności ROE Banku wyniósł 3,8% (vs. 11,7% w 2018 r.). Po wyłączeniu wpływu wyroku TSUE dot. zwrotu części prowizji w przypadku wcześniejszej spłaty kredytów konsumenckich wskaźnik ROE Banku w 2019 r. kształtowałby się na poziomie 8,4%.

Warto podkreślić jednak, że nawet w tak trudnym roku pozycja kapitałowa Banku pozostała niezagrożona, a wskaźniki Tier1 oraz TCR pozostały na stabilnym wysokim poziomie (odpowiednio 13,48% oraz 16,20%) pozostawiając bezpieczny bufor ponad wymaganiami regulatora (odpowiednio 198 p.b. oraz 270 p.b).

Sytuacja płynnościowa Banku w 2019 r. również pozostawała na bezpiecznym poziomie. Była ściśle monitorowana i utrzymywana w adekwatnym do potrzeb zakresie poprzez dostosowywanie poziomu bazy depozytowej oraz uruchamianie finansowania w zależności od rozwoju akcji kredytowej i pozostałych potrzeb płynnościowych.

Podsumowanie kluczowe dane Banku

Zmiana 2019 vs 2018

0

0

0

Zysk netto (mln)

0

0

0

Całkowite przychody (mln)

0

0

0

Koszty/dochody

0

0

0

TIER 1

0

0

0

Suma bilansowa (mln)

0

0

0

Należności kredytowe netto (mln)

0

0

0

Zobowiązania wobec klientów (mln)