Emisje obligacji własnych Alior Bank S.A.

Otwarcie nowego Wieloletniego Programu Emisji Obligacji Alior Bank S.A.

Na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Banku z dnia 5 sierpnia 2019 r., zgodnie z wnioskiem Zarządu Banku, Bank otworzył Wieloletni Program Emisji Obligacji (Wieloletni Program) umożliwiający przeprowadzanie wielokrotnych emisji niezabezpieczonych obligacji.

Podstawowe parametry Wieloletniego Programu są następujące:

 • łączna wartość nominalna obligacji wyemitowanych w ramach Wieloletniego Programu nie przekroczy kwoty 5.000.000.000 zł,
 • obligacje mogą być emitowane w seriach, w polskich złotych lub w euro, w okresie pięciu lat od dnia wejścia w życie uchwały otwierającej Wieloletni Program,
 • zapadalność obligacji emitowanych w ramach Wieloletniego Programu będzie nie dłuższa niż 10 lat od dnia emisji danej serii obligacji,
 • obligacje będą emitowane na podstawie ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach lub na podstawie prawa obcego,
 • obligacje mogą być emitowane jako:
 • obligacje zwykłe, niepodporządkowane,
 • obligacje, z których zobowiązania mogą, zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (z późniejszymi zmianami), być zaliczane do utrzymywanego minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji Banku, lub
 • obligacje podporządkowane, które będą stanowić instrumenty kapitałowe w Tier II Banku w rozumieniu art. 62 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (z późniejszymi zmianami).
 • obligacje emitowane w ramach Wieloletniego Programu mogą być oferowane na terytorium Polski a także poza granicami Polski,
 • oferty obligacji na terytorium Polski będą prowadzone na podstawie prospektów podstawowych sporządzanych przez Bank zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (z późniejszymi zmianami) i zatwierdzanych przez Komisję Nadzoru Finansowego,
 • oferty obligacji poza granicami Polski będą prowadzone na podstawie dokumentów ofertowych sporządzonych zgodnie z wymogami obowiązującymi w państwie, na terytorium którego jest prowadzona oferta obligacji.

Szczegółowe warunki emisji poszczególnych serii obligacji emitowanych w ramach Wieloletniego Programu określane będą każdorazowo przez Zarząd Banku.

10 września 2019 r. decyzją Zarządu Banku został w ramach Wieloletniego Programu ustanowiony program ofertowy obligacji dotyczący emisji niezabezpieczonych, niepodporządkowanych lub podporządkowanych, obligacji na okaziciela do kwoty 1.500.000.000 zł. Program Ofertowy objęty zostanie prospektem podstawowym sporządzonym przez Bank zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

Trwają pracą związane z przygotowaniem Prospektu. Bank będzie informował na bieżąco o postępach procesu.

Zamknięcie dotychczasowego Programu Emisji Obligacji Alior Bank S.A.

5 sierpnia 2019 r. Bank zamknął program emisji obligacji własnych ustanowiony uchwałą nr 253/2015 Zarządu Banku z dnia 29 lipca 2015 r. i zaakceptowany uchwałą nr 54/2015 Rady Nadzorczej Banku z dnia 10 sierpnia 2015 r.

Emisje i wykupy obligacji przeprowadzone przez Alior Bank w 2019 r.

W 2019 r. Bank nie przeprowadzał żadnych emisji obligacji własnych. Zarząd Banku 4 października 2019 r. podjął uchwałę w sprawie wcześniejszego wykupu w dniu 21 października 2019 r. obligacji własnych serii C o łącznej wartości nominalnej 80 000 000 zł, wyemitowanych w dniu 21 października 2014 r. przez Meritum Bank ICB SA (obecnie Alior Bank S.A.), których ostateczny termin wykupu przypadał na dzień 21