Zobowiązania warunkowe

Grupa udziela klientom indywidualnym zobowiązań warunkowych z tytułu limitów odnawialnych w rachunkach ROR oraz kart kredytowych. Są one udzielane na czas nieokreślony, ale jednocześnie prowadzony jest monitoring adekwatności wpływów środków na rachunki.

Grupa udziela zobowiązań warunkowych klientom biznesowym z tytułu:

  • limitów w rachunku bieżącym na okres 12 miesięcy,
  • gwarancji, głównie na okres do 6 lat,
  • kart kredytowych na czas nieokreślony (przy jednoczesnym monitoringu adekwatności wpływów środków oraz monitoringu portfelowym bądź indywidualnym),
  • limitów gwarancyjnych,
  • kredytów uruchamianych w transzach na okres do 2 lat.

Wartości gwarancji odzwierciedlają maksymalną możliwą do poniesienia stratę, jaka zostałaby ujawniona w dniu bilansowym, gdyby wszyscy klienci nie wywiązali się ze swoich zobowiązań.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. liczba udzielonych przez Alior Bank aktywnych gwarancji wynosiła 1 564, na łączną kwotę 841 999 tys. zł.

Bank dba o zachowanie prawidłowej struktury czasowej wystawianych gwarancji. Gwarancje czynne, których termin zapadalności jest krótszy niż dwa lata (w liczbie 1 158) wynoszą 484 935 tys. zł.

Łączna wartość pozabilansowych zobowiązań warunkowych udzielonych klientom wyniosła na 31 grudnia 2019 r. 8 626 829 tys. zł. Na niniejszą kwotę złożyło się 7 784 830 tys. zł pozabilansowych zobowiązań warunkowych dotyczących finansowania oraz 841 999 tys. zł pozabilansowych zobowiązań warunkowych gwarancyjnych.

Udzielone zobowiązania pozabilansowe (w tys. zł)

Pozabilansowe obowiązania warunkowe udzielone klientom Stan na dzień 31.12.2019 Stan na dzień 31.12.2018
Pozabilansowe zobowiązania warunkowe udzielone klientom Pozabilansowe zobowiązania udzielone Stan na dzień 31.12.2019 8 626 829 Stan na dzień 31.12.2018 10 902 052
Pozabilansowe zobowiązania warunkowe udzielone klientom Dotyczące finansowania Stan na dzień 31.12.2019 7 784 830 Stan na dzień 31.12.2018 9 996 156
Pozabilansowe zobowiązania warunkowe udzielone klientom Gwarancyjne Stan na dzień 31.12.2019 841 999 Stan na dzień 31.12.2018 905 896

Pozabilansowe zobowiązania warunkowe udzielone klientom – ujęcie podmiotowe (w tys. zł)

Ujęcie podmiotowe Stan na dzień 31.12.2019 Stan na dzień 31.12.2018
Ujęcie podmiotowe Podmiot 1 Stan na dzień 31.12.2019 221 478 Stan na dzień 31.12.2018 180 117
Ujęcie podmiotowe Podmiot 2 Stan na dzień 31.12.2019 73 336 Stan na dzień 31.12.2018 74 000
Ujęcie podmiotowe Podmiot 3 Stan na dzień 31.12.2019 47 625 Stan na dzień 31.12.2018 52 368
Ujęcie podmiotowe Podmiot 4 Stan na dzień 31.12.2019 40 000 Stan na dzień 31.12.2018 41 346
Ujęcie podmiotowe Podmiot 5 Stan na dzień 31.12.2019 36 523 Stan na dzień 31.12.2018 40 000
Ujęcie podmiotowe Podmiot 6 Stan na dzień 31.12.2019 25 373 Stan na dzień 31.12.2018 30 000
Ujęcie podmiotowe Podmiot 7 Stan na dzień 31.12.2019 23 093 Stan na dzień 31.12.2018 23 093
Ujęcie podmiotowe Podmiot 8 Stan na dzień 31.12.2019 20 000 Stan na dzień 31.12.2018 20 000
Ujęcie podmiotowe Podmiot 9 Stan na dzień 31.12.2019 15 000 Stan na dzień 31.12.2018 16 818
Ujęcie podmiotowe Podmiot 10 Stan na dzień 31.12.2019 13 881 Stan na dzień 31.12.2018 15 192
Ujęcie podmiotowe Pozostałe Stan na dzień 31.12.2019 325 690 Stan na dzień 31.12.2018 412 962

Pozabilansowe zobowiązania warunkowe udzielone klientom – ujęcie przedmiotowe (w tys. zł)

Ujęcie przedmiotowe Stan na dzień 31.12.2019 Stan na dzień 31.12.2018
Ujęcie przedmiotowe Linie kredytowe Stan na dzień 31.12.2019 7 703 741 Stan na dzień 31.12.2018 9 897 272
Ujęcie przedmiotowe Akredytywy importowe Stan na dzień 31.12.2019 3 064 Stan na dzień 31.12.2018 17 840
Ujęcie przedmiotowe Promesy kredytowe Stan na dzień 31.12.2019 78 025 Stan na dzień 31.12.2018 81 044
Ujęcie przedmiotowe Gwarancje Stan na dzień 31.12.2019 841 999 Stan na dzień 31.12.2018 905 896
Ujęcie przedmiotowe Razem Stan na dzień 31.12.2019 8 626 829 Stan na dzień 31.12.2018 10 902 052

Bank nie był poręczycielem żadnych obligacji w 2019 r. (nie było żadnych zobowiązań pozabilansowych w zakresie obligacji).