Bilans

Na dzień 31 grudnia 2019 r. suma bilansowa Grupy Kapitałowej Alior Banku osiągnęła wartość 76,7 mld zł i była o 3,3 mld zł (4,5%) wyższa w porównaniu do końca 2018 r.

Głównymi pozycjami generującymi wzrost sumy bilansowej były po stronie aktywów należności od klientów (wzrost w ujęciu r/r o 1,6 mld zł do 55,9 mld zł) oraz aktywa finansowe (wzrost w ujęciu r/r o 2,1 mld zł do 15,8 mld zł), które były finansowane głównie wzrostem zobowiązań wobec klientów: depozyty klientów (wzrost o 2,6 mld zł do 65,0 mld zł).

Poniższe tabele przedstawiają szczegółowe pozycje aktywów, zobowiązań oraz kapitałów według stanu na koniec 2019 r. wraz z danymi porównywalnymi.

AKTYWA (w tys. zł) dane skonsolidowane 31.12.2019 31.12.2018 Zmiana (tys. zł) Zmiana (%)
AKTYWA (w tys. zł) dane skonsolidowane Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 31.12.2019 1 379 127 31.12.2018 2 078 638 Zmiana (tys. zł) -699 511 Zmiana (%) -33,7
AKTYWA (w tys. zł) dane skonsolidowane Należności od banków 31.12.2019 212 885 31.12.2018 172 839 Zmiana (tys. zł) 40 046 Zmiana (%) 23,2
AKTYWA (w tys. zł) dane skonsolidowane Inwestycyjne aktywa finansowe 31.12.2019 15 798 674 31.12.2018 13 727 570 Zmiana (tys. zł) 2 071 104 Zmiana (%) 15,1
AKTYWA (w tys. zł) dane skonsolidowane Wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 31.12.2019 10 438 695 31.12.2018 7 280 080 Zmiana (tys. zł) 3 158 615 Zmiana (%) 43,4
AKTYWA (w tys. zł) dane skonsolidowane Wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 31.12.2019 543 925 31.12.2018 515 138 Zmiana (tys. zł) 28 787 Zmiana (%) 5,6
AKTYWA (w tys. zł) dane skonsolidowane Wyceniane według zamortyzowanego kosztu 31.12.2019 4 816 054 31.12.2018 5 932 352 Zmiana (tys. zł) -1 116 298 Zmiana (%) -18,8
AKTYWA (w tys. zł) dane skonsolidowane Pochodne instrumenty zabezpieczające 31.12.2019 134 832 31.12.2018 112 400 Zmiana (tys. zł) 22 432 Zmiana (%) 20,0
AKTYWA (w tys. zł) dane skonsolidowane Należności od klientów 31.12.2019 55 871 308 31.12.2018 54 246 012 Zmiana (tys. zł) 1 625 296 Zmiana (%) 3,0
AKTYWA (w tys. zł) dane skonsolidowane Aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań 31.12.2019 335 489 31.12.2018 333 198 Zmiana (tys. zł) 2 291 Zmiana (%) 0,7
AKTYWA (w tys. zł) dane skonsolidowane Rzeczowe aktywa trwałe 31.12.2019 763 585 31.12.2018 460 659 Zmiana (tys. zł) 302 926 Zmiana (%) 65,8
AKTYWA (w tys. zł) dane skonsolidowane Wartości niematerialne 31.12.2019 580 352 31.12.2018 572 320 Zmiana (tys. zł) 8 032 Zmiana (%) 1,4
AKTYWA (w tys. zł) dane skonsolidowane Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 31.12.2019 9 822 31.12.2018 4 000 Zmiana (tys. zł) 5 822 Zmiana (%) 145,6
AKTYWA (w tys. zł) dane skonsolidowane Aktywa przeznaczone do sprzedaży 31.12.2019 103 31.12.2018 146 Zmiana (tys. zł) -43 Zmiana (%) -29,5
AKTYWA (w tys. zł) dane skonsolidowane Aktywa z tytułu podatku dochodowego 31.12.2019 1 164 764 31.12.2018 1 035 624 Zmiana (tys. zł) 129 140 Zmiana (%) 12,5
AKTYWA (w tys. zł) dane skonsolidowane Aktywa z tytułu bieżącego podatku dochodowego 31.12.2019 20 468 31.12.2018 0 Zmiana (tys. zł) 20 468 Zmiana (%)
AKTYWA (w tys. zł) dane skonsolidowane Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 31.12.2019 1 144 296 31.12.2018 1 035 624 Zmiana (tys. zł) 108 672 Zmiana (%) 10,5
AKTYWA (w tys. zł) dane skonsolidowane Pozostałe aktywa 31.12.2019 484 893 31.12.2018 676 481 Zmiana (tys. zł) -191 588 Zmiana (%) -28,3
AKTYWA (w tys. zł) dane skonsolidowane Aktywa razem 31.12.2019 76 735 834 31.12.2018 73 419 887 Zmiana (tys. zł) 3 315 947 Zmiana (%) 4,5
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY (w tys. zł) dane skonsolidowane 31.12.2019 31.12.2018 Zmiana (tys. zł) Zmiana (%)
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY (w tys. zł) dane skonsolidowane Zobowiązania wobec banków 31.12.2019 822 543 31.12.2018 593 327 Zmiana (tys. zł) 229 216 Zmiana (%) 38,6
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY (w tys. zł) dane skonsolidowane Zobowiązania wobec klientów 31.12.2019 64 999 259 31.12.2018 62 435 585 Zmiana (tys. zł) 2 563 674 Zmiana (%) 4,1
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY (w tys. zł) dane skonsolidowane Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 31.12.2019 436 856 31.12.2018 416 407 Zmiana (tys. zł) 20 449 Zmiana (%) 4,9
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY (w tys. zł) dane skonsolidowane Pochodne instrumenty zabezpieczające 31.12.2019 40 676 31.12.2018 9 381 Zmiana (tys. zł) 31 295 Zmiana (%) 333,6
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY (w tys. zł) dane skonsolidowane Rezerwy 31.12.2019 358 869 31.12.2018 126 199 Zmiana (tys. zł) 232 670 Zmiana (%) 184,4
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY (w tys. zł) dane skonsolidowane Pozostałe zobowiązania 31.12.2019 1 429 676 31.12.2018 1 167 111 Zmiana (tys. zł) 262 565 Zmiana (%) 22,5
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY (w tys. zł) dane skonsolidowane Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 31.12.2019 94 905 31.12.2018 267 861 Zmiana (tys. zł) -172 956 Zmiana (%) -64,6
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY (w tys. zł) dane skonsolidowane Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego 31.12.2019 94 404 31.12.2018 267 429 Zmiana (tys. zł) -173 025 Zmiana (%) -64,7
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY (w tys. zł) dane skonsolidowane Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 31.12.2019 501 31.12.2018 432 Zmiana (tys. zł) 69 Zmiana (%) 16,0
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY (w tys. zł) dane skonsolidowane Zobowiązania podporządkowane 31.12.2019 1 793 985 31.12.2018 1 918 093 Zmiana (tys. zł) -124 108 Zmiana (%) -6,5
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY (w tys. zł) dane skonsolidowane Zobowiązania, razem 31.12.2019 69 976 769 31.12.2018 66 933 964 Zmiana (tys. zł) 3 042 805 Zmiana (%) 4,5
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY (w tys. zł) dane skonsolidowane Kapitał akcyjny 31.12.2019 1 305 540 31.12.2018 1 305 540 Zmiana (tys. zł) 0 Zmiana (%) 0,0
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY (w tys. zł) dane skonsolidowane Kapitał zapasowy 31.12.2019 5 393 358 31.12.2018 5 386 828 Zmiana (tys. zł) 6 530 Zmiana (%) 0,1
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY (w tys. zł) dane skonsolidowane Kapitał z aktualizacji wyceny 31.12.2019 76 404 31.12.2018 52 164 Zmiana (tys. zł) 24 240 Zmiana (%) 46,5
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY (w tys. zł) dane skonsolidowane Pozostałe kapitały rezerwowe 31.12.2019 166 850 31.12.2018 171 629 Zmiana (tys. zł) -4 779 Zmiana (%) -2,8
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY (w tys. zł) dane skonsolidowane Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą 31.12.2019 605 31.12.2018 -202 Zmiana (tys. zł) 807 Zmiana (%) -399,5
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY (w tys. zł) dane skonsolidowane Niepodzielony wynik z lat ubiegłych 31.12.2019 -436 524 31.12.2018 -1 143 409 Zmiana (tys. zł) 706 885 Zmiana (%) -61,8
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY (w tys. zł) dane skonsolidowane Zysk bieżącego roku 31.12.2019 252 832 31.12.2018 713 373 Zmiana (tys. zł) -460 541 Zmiana (%) -64,6
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY (w tys. zł) dane skonsolidowane Udziały niekontrolujące 31.12.2019 0 31.12.2018 0 Zmiana (tys. zł) 0 Zmiana (%) 0
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY (w tys. zł) dane skonsolidowane Kapitał własny 31.12.2019 6 759 065 31.12.2018 6 485 923 Zmiana (tys. zł) 273 142 Zmiana (%) 4,2
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY (w tys. zł) dane skonsolidowane Zobowiązania i kapitały razem 31.12.2019 76 735 834 31.12.2018 73 419 887 Zmiana (tys. zł) 3 315 947 Zmiana (%) 4,5

Dane te w ujęciu jednostkowym prezentują się następująco

AKTYWA (w tys. zł) dane jednostkowe 31.12.2019 31.12.2018 Zmiana (tys. zł) Zmiana (%)
AKTYWA (w tys. zł) dane jednostkowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 31.12.2019 1 352 604 31.12.2018 2 077 630 Zmiana (tys. zł) -725 026 Zmiana (%) -34,9
AKTYWA (w tys. zł) dane jednostkowe Należności od banków 31.12.2019 212 885 31.12.2018 172 839 Zmiana (tys. zł) 40 046 Zmiana (%) 23,2
AKTYWA (w tys. zł) dane jednostkowe Inwestycyjne aktywa finansowe 31.12.2019 15 798 474 31.12.2018 13 727 570 Zmiana (tys. zł) 2 070 904 Zmiana (%) 15,1
AKTYWA (w tys. zł) dane jednostkowe Wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 31.12.2019 10 438 695 31.12.2018 7 280 080 Zmiana (tys. zł) 3 158 615 Zmiana (%) 43,4
AKTYWA (w tys. zł) dane jednostkowe Wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 31.12.2019 543 725 31.12.2018 515 138 Zmiana (tys. zł) 28 587 Zmiana (%) 5,5
AKTYWA (w tys. zł) dane jednostkowe Wyceniane według zamortyzowanego kosztu 31.12.2019 4 816 054 31.12.2018 5 932 352 Zmiana (tys. zł) -1 116 298 Zmiana (%) -18,8
AKTYWA (w tys. zł) dane jednostkowe Pochodne instrumenty zabezpieczające 31.12.2019 134 832 31.12.2018 112 400 Zmiana (tys. zł) 22 432 Zmiana (%) 20,0
AKTYWA (w tys. zł) dane jednostkowe Należności od klientów 31.12.2019 55 580 512 31.12.2018 54 239 260 Zmiana (tys. zł) 1 341 252 Zmiana (%) 2,5
AKTYWA (w tys. zł) dane jednostkowe Aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań 31.12.2019 335 489 31.12.2018 333 198 Zmiana (tys. zł) 2 291 Zmiana (%) 0,7
AKTYWA (w tys. zł) dane jednostkowe Rzeczowe aktywa trwałe 31.12.2019 748 671 31.12.2018 450 404 Zmiana (tys. zł) 298 267 Zmiana (%) 66,2
AKTYWA (w tys. zł) dane jednostkowe Wartości niematerialne 31.12.2019 531 796 31.12.2018 528 501 Zmiana (tys. zł) 3 295 Zmiana (%) 0,6
AKTYWA (w tys. zł) dane jednostkowe Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 31.12.2019 216 586 31.12.2018 158 681 Zmiana (tys. zł) 57 905 Zmiana (%) 36,5
AKTYWA (w tys. zł) dane jednostkowe Aktywa przeznaczone do sprzedaży 31.12.2019 103 31.12.2018 146 Zmiana (tys. zł) -43 Zmiana (%) -29,5
AKTYWA (w tys. zł) dane jednostkowe Aktywa z tytułu podatku dochodowego 31.12.2019 1 006 785 31.12.2018 924 384 Zmiana (tys. zł) 82 402 Zmiana (%) 8,9
AKTYWA (w tys. zł) dane jednostkowe Bieżące 31.12.2019 0 31.12.2018 0 Zmiana (tys. zł) 0 Zmiana (%)
AKTYWA (w tys. zł) dane jednostkowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 31.12.2019 1 006 785 31.12.2018 924 383 Zmiana (tys. zł) 82 402 Zmiana (%) 8,9
AKTYWA (w tys. zł) dane jednostkowe Pozostałe aktywa 31.12.2019 415 776 31.12.2018 517 883 Zmiana (tys. zł) -102 107 Zmiana (%) -19,7
AKTYWA (w tys. zł) dane jednostkowe Aktywa razem 31.12.2019 76 334 513 31.12.2018 73 242 895 Zmiana (tys. zł) 3 091 618 Zmiana (%) 4,2
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY (w tys. zł) dane jednostkowe 31.12.2019 31.12.2018 Zmiana (tys. zł) Zmiana (%)
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY (w tys. zł) dane skonsolidowane Zobowiązania wobec banków 31.12.2019 365 993 31.12.2018 473 842 Zmiana (tys. zł) -170 849 Zmiana (%) -22,8
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY (w tys. zł) dane skonsolidowane Zobowiązania wobec klientów 31.12.2019 65 012 760 31.12.2018 62 427 865 Zmiana (tys. zł) 2 584 895 Zmiana (%) 4,1
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY (w tys. zł) dane skonsolidowane Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 31.12.2019 436 856 31.12.2018 416 407 Zmiana (tys. zł) 20 449 Zmiana (%) 4,9
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY (w tys. zł) dane skonsolidowane Pochodne instrumenty zabezpieczające 31.12.2019 40 676 31.12.2018 9 381 Zmiana (tys. zł) 31 295 Zmiana (%) 333,6
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY (w tys. zł) dane skonsolidowane Rezerwy 31.12.2019 358 900 31.12.2018 126 172 Zmiana (tys. zł) 232 728 Zmiana (%) 184,5
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY (w tys. zł) dane skonsolidowane Pozostałe zobowiązania 31.12.2019 1 375 865 31.12.2018 1 111 457 Zmiana (tys. zł) 264 408 Zmiana (%) 23,8
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY (w tys. zł) dane skonsolidowane Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 31.12.2019 89 779 31.12.2018 208 854 Zmiana (tys. zł) -119 075 Zmiana (%) -57,0
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY (w tys. zł) dane skonsolidowane Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego 31.12.2019 89 779 31.12.2018 208 854 Zmiana (tys. zł) -119 075 Zmiana (%) -57,0
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY (w tys. zł) dane skonsolidowane Zobowiązania podporządkowane 31.12.2019 1 793 985 31.12.2018 1 918 093 Zmiana (tys. zł) -124 108 Zmiana (%) -6,5
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY (w tys. zł) dane skonsolidowane Zobowiązania, razem 31.12.2019 69 474 814 31.12.2018 66 692 071 Zmiana (tys. zł) 2 782 743 Zmiana (%) 4,2
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY (w tys. zł) dane skonsolidowane Kapitał akcyjny 31.12.2019 1 305 540 31.12.2018 1 305 540 Zmiana (tys. zł) 0 Zmiana (%) 0,0
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY (w tys. zł) dane skonsolidowane Kapitał zapasowy 31.12.2019 5 388 926 31.12.2018 5 382 819 Zmiana (tys. zł) 6 107 Zmiana (%) 0,1
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY (w tys. zł) dane skonsolidowane Kapitał z aktualizacji wyceny 31.12.2019 76 404 31.12.2018 52 164 Zmiana (tys. zł) 24 240 Zmiana (%) 46,5
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY (w tys. zł) dane skonsolidowane Pozostałe kapitały rezerwowe 31.12.2019 179 505 31.12.2018 184 284 Zmiana (tys. zł) -4 779 Zmiana (%) -2,6
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY (w tys. zł) dane skonsolidowane Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą 31.12.2019 605 31.12.2018 -202 Zmiana (tys. zł) 807 Zmiana (%) -399,5
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY (w tys. zł) dane skonsolidowane Niepodzielony wynik z lat ubiegłych 31.12.2019 -379 888 31.12.2018 -1 104 855 Zmiana (tys. zł) 724 967 Zmiana (%) -65,6
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY (w tys. zł) dane skonsolidowane Zysk/strata bieżącego roku 31.12.2019 288 607 31.12.2018 731 074 Zmiana (tys. zł) -442 467 Zmiana (%) -60,5
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY (w tys. zł) dane skonsolidowane Kapitał własny 31.12.2019 6 859 699 31.12.2018 6 550 824 Zmiana (tys. zł) 308 875 Zmiana (%) 4,7
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY (w tys. zł) dane skonsolidowane Zobowiązania i kapitały razem 31.12.2019 76 334 513 31.12.2018 73 242 895 Zmiana (tys. zł) 3 091 618 Zmiana (%) 4,2

Podstawową część aktywów stanowią należności od klientów Grupy (55,9 mld zł). Ich udział w sumie bilansowej wyniósł na koniec 2019 r. 72,8% i tym samym w porównaniu z końcem 2018 r. spadł o 1,1 p.p. Drugą istotną pozycją aktywów według stanu na koniec 2019 r. były aktywa finansowe, których wartość wyniosła 15,8 mld zł i stanowiła 20,6% sumy aktywów (na koniec 2018 r. – 18,7% aktywów).

Zwiększenie portfela należności od klientów w ujęciu rok do roku o 3% wynikało zarówno ze wzrostu wolumenu kredytów i pożyczek udzielanych w segmencie detalicznym (które zwiększyły się o 8,2 %, tj. o 2,4 mld zł, do 31,9 mld zł) oraz spadku portfela należności od klientów biznesowych. Wolumen kredytów dla segmentu biznesowego spadł o 3,2% (tj. o 0,8 mld zł) do 24,0 mld zł.

Główną pozycją portfela kredytowego segmentu detalicznego były kredyty konsumpcyjne,operacyjne oraz consumer finance, których wolumen osiągnął prawie 19,3 mld zł (wzrost r/r o 9%). Stanowiły one 60% wszystkich kredytów i pożyczek udzielonych klientom detalicznym oraz jednocześnie 34% całego portfela należności klientowskich. Drugą pozycją o największym udziale w portfelu kredytowym segmentu detalicznego (38%) były kredyty na nieruchomości mieszkaniowe oraz kredyty hipoteczne, których łączny wolumen na koniec 2019 r. wyniósł 12,1 mld zł (łączny przyrost r/r o 8,0%).

Kredyty operacyjne dla przedsiębiorstw, których wartość na koniec 2019 r. wyniosła 11,0 mld zł (spadek o 5,1% r/r) były najbardziej istotną składową portfela kredytowego segmentu biznesowego, stanowiąc 46% jego wartości. Drugą istotną pozycją w przypadku kredytów segmentu biznesowego były kredyty inwestycyjne, stanowiące 30% ww. portfela. Ich wartość na koniec 2019 r. zmniejszyła się w porównaniu z końcem 2018 r. o 13,5%, do 7,2 mld zł.

Struktura walutowa należności od klientów (w %)

Na koniec 2019 r. w porównaniu z końcem 2018 r. nieznacznie wzrósł udział należności złotowych w strukturze portfela kredytowego – do 89,0% ogółu należności od klientów (wzrósł o 0,7 p.p. w stosunku do 31 grudnia 2018 r.). Należności klientowskie w EUR stanowiły na koniec 2019 r. 9,5% należności klientowskich ogółem, a ich udział w porównaniu z końcem 2018 r. uległ zmniejszeniu o 1,1 p.p.

Struktura terytorialna należności od klientów na dzień 31 grudnia 2019 r. (wartość netto)

3,98%6,69%3,67%9,34%9,05%2,33%1,59%4,76%1,56%10,93%8,48%2,79%3,22%2,53%1,63%27,46%

Ponad 27% kredytów udzielanych przez Bank to kredyty udzielone klientom z Mazowsza. Ponad 20% kredytów to należności od klientów z województw śląskiego i wielkopolskiego. Należności mieszkańców pozostałych województw stanowią ponad 52% całości portfela kredytowego.

Na 31 grudnia 2019 r. wartość zabezpieczeń ustanowionych na rachunkach i aktywach kredytobiorców w ramach Alior Banku S.A. wyniosła 36 956 mln zł (w tym klientów indywidualnych: 12 849 oraz klientów biznesowych: 24 117).

Podstawowym źródłem finansowania działalności Grupy są ulokowane w Banku środki od klientów. Na koniec 2019 r. ich udział w sumie bilansowej stanowił 84,7% (spadek o 0,3 p.p. w porównaniu do końca 2018 r.). Saldo kapitałów własnych na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiło 6,8 mld zł i było o 0,3 mld wyższe w porównaniu do końca 2018 r.

Kapitały i zobowiązania Grupy Kapitałowej Alior Banku (w mld zł)

W strukturze rodzajowej zobowiązań wobec klientów główną pozycję stanowiły zobowiązania wobec segmentu detalicznego, które na koniec 2019 r. stanowiły 72% portfela depozytowego klientów. W porównaniu do końca 2018 r. udział ten wzrósł o 1,3 p.p.

Depozyty bieżące są główną składową portfela zobowiązań klientowskich. Stanowiły one 64% całości zobowiązań wobec klientów na koniec 2019 r. (wzrost o 2,4 p.p. w porównaniu z końcem 2018 r.). Drugą pod względem istotności pozycją zobowiązań klientowskich są depozyty terminowe (31% całości zobowiązań wobec klientów na 31 grudnia 2019 r.). W porównaniu z końcem 2018 r. ich udział w całości zobowiązań wobec klientów spadł o 1,4 p.p.

Pozostałe 5% stanu zobowiązań wobec klientów na koniec 2019 r. stanowiły środki pozyskane w ramach emisji własnych bankowych papierów wartościowych oraz pozostałe zobowiązania, jak również emisje własne obligacji.

Struktura rodzajowa zobowiązań wobec klientów (w mld zł)

Na koniec 2019 r. suma zobowiązań wobec dziesięciu największych depozytariuszy stanowiła 3,0% wszystkich depozytów klientów, co świadczy o silnej dywersyfikacji bazy depozytowej Banku.

Struktura walutowa zobowiązań wobec klientów (w %)

Według stanu na koniec 2019 r. w ujęciu rok do roku udział depozytów złotowych w całości portfela wzrósł o 0,5 pp. do 85,9%. Pozostałe 14,1% zobowiązań wobec klientów stanowiły depozyty w walutach obcych. Najpopularniejszymi walutami obcymi, w których klienci lokowali swoje oszczędności, były na koniec 2019 r. euro oraz dolar amerykański.

Struktura terytorialna zobowiązań wobec klientów na dzień 31 grudnia 2019 r.

2,99%6,19%2,67%6,44%5,93%1,75%1,37%3,72%2,69%9,89%14,96%5,13%3,85%1,72%3,44%27,26%

Środki finansowe zdeponowane w Banku pochodzą głównie od klientów z Mazowsza (27%), Małopolski (15%) i Śląska (10%). Klienci z pozostałych województw zdeponowali w Banku środki finansowe stanowiące, poniżej 48% całości bazy depozytowej.