Akcjonariusze Alior Banku S.A.

Z uwagi na status Banku jako spółki publicznej w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie Publicznej oraz fakt notowania akcji Banku na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW, Bank poniżej przedstawia informacje na temat akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% udział w kapitale zakładowym Banku i w ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Struktura własnościowa kapitału zakładowego Banku

Akcjonariusz Liczba posiadanych
akcji/liczba głosów na WZA
Udział akcji w kapitale zakładowym
i w ogólnej liczbie głosów na WZA
28.02.2020/31.12.2019 05.11.2019 28.02.2020/31.12.2019 05.11.2019
Grupa PZU SA1 41 689 286 41 693 258 31,93% 31,94%
Aviva OFE, Aviva Santander2 9 467 000 9 467 000 7,25% 7,25%
Nationale-Nederlanden OFE22 9 300 000 9 300 000 7,12% 7,12%
Pozostali akcjonariusze 70 097 705 70 093 733 53,69% 53,69%
Razem 130 553 991 130 553 991 100,00% 100,00%

Zmiany struktury własnościowej kapitału zakładowego Banku

Od dnia przekazania poprzedniego raportu okresowego do dnia publikacji niniejszego raportu Zarząd Banku nie otrzymał żadnych zawiadomień na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.).

19 września 2019 r. Bank otrzymał zawiadomienie od BlackRock, Inc o zmniejszeniu swojego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku do poziomu poniżej 5% sporządzone na podstawie standardów ESMA/2015/1597.

Członkowie Zarządu będący akcjonariuszami Banku na 31.12.2019 r. oraz na dzień publikacji raportu

Akcjonariusz Liczba akcji/Liczba głosów Wartość nominalna akcji (zł) Udział akcji
w kapitale zakładowym
Udział głosów
w ogólnej liczbie głosów
Akcjonariusz Krzysztof Bachta* Liczba akcji/Liczba głosów 5 000 Wartość nominalna akcji (zł) 50 000 Udział akcji w kapitale zakładowym 0,00% Udział głosów w ogólnej liczbie głosów 0,00%

*12 listopada 2019 r. Pan Krzysztof Bachta nabył 832 akcje Banku.

Na koniec okresu sprawozdawczego oraz na dzień publikacji raportu osoba blisko związana z Wiceprezesem Zarządu Banku posiadała 1 000 akcji Banku. Transakcja nabycia 1 000 akcji Banku została dokonana 20 września 2019 r.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Banku na koniec okresu sprawozdawczego oraz na dzień publikacji raportu Członkowie Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. nie posiadali akcji Banku. W okresie sprawozdawczym nie miały miejsce transakcje na akcjach Banku, których stroną byliby Członkowie Rady Nadzorczej Banku.