Ryzyko rynkowe i płynności

Zasady zarządzania ryzykiem rynkowym i płynności.

Główne zasady zarządzania ryzykiem rynkowym i płynności określa Polityka Zarządzania Aktywami i Pasywami.

W Banku funkcjonuje jasny podział kompetencji w zakresie zarządzania ryzykiem rynkowym i płynności obejmujący:

Zawieranie transakcji skarbowych

Pomiar, monitorowanie oraz raportowanie ryzyka rynkowego i płynności, w tym sposób realizacji polityki zarządzania ryzykiem rynkowym i płynności

Proces rozliczania transakcji

Obsługę operacyjną i wsparcie operacyjne dla procesów biznesowych, w tym zarządzanie na rachunkach Nostro Banku

Nadzór nad w/w czynnościami związanymi z zawieraniem transakcji oraz niezależnym pomiarem i raportowaniem ryzyka został w Banku rozdzielony do szczebla Członka Zarządu, co gwarantuje pełną niezależność ich działania.

Oprócz poszczególnych komórek organizacyjnych w procesie zarządzania ryzykiem rynkowym i płynności aktywną rolę sprawują Rada Nadzorcza i Zarząd Banku oraz Komitet Zarządzania Kapitałem, Aktywami i Pasywami (CALCO).

Ekspozycja na ryzyko rynkowe i płynności jest ograniczana przez system limitów, okresowo aktualizowanych, wprowadzanych uchwałą Rady Nadzorczej lub Komitetu CALCO, obejmujących wszystkie miary ryzyka, których poziom jest monitorowany i raportowany przez niezależne od biznesu jednostki organizacyjne Banku.

W Banku funkcjonują trzy rodzaje limitów różniące się zakresem oraz sposobem funkcjonowania: limity podstawowe (ustalane na poziomie Rady Nadzorczej), limity uzupełniające, limity dodatkowe.