Relacje z Inwestorami

Bank prowadzi aktywne działania mające na celu sprostanie potrzebom informacyjnym interesariuszy dbając o powszechny i równy dostęp do informacji, zgodnie z najwyższymi standardami rynkowymi oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Regularnie organizowane są spotkania Zarządu Banku z uczestnikami rynku kapitałowego, w tym inwestorami oraz analitykami. Celem spotkań jest omówienie bieżącej sytuacji finansowej i operacyjnej Alior Banku, przedstawianie strategii funkcjonowania oraz planowanych kierunków dalszego rozwoju. Ponadto, omawiane są kwestie związane z aktualną sytuacją makroekonomiczną, ogólną kondycją sektora finansowego oraz otoczeniem konkurencyjnym Banku.

W 2019 r. miało miejsce 278 spotkań, w tym 151 spotkań i telekonferencji z 74 inwestorami zagranicznymi i 127 spotkań z 39 inwestorami lokalnymi, które odbywały się zarówno w siedzibie Alior Banku, jak również organizowane były w ramach krajowych i zagranicznych konferencji oraz roadshows. Bank regularnie uczestniczy także w konferencjach i eventach organizowanych przez krajowe i zagraniczne domy maklerskie.